2020 yılı belediye sözleşmeli personel ücret tavanları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 09.01.2019 tarihinde yayınlamış olduğu Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi ile, mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personele ödenebilecek en yüksek ücret tutarlarını belirlemiştir.

Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın Genelgeye ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Buna göre, tam zamanlı çalışan sözleşmeli personelden

– avukat ınvanına sahip olanlar 4.831,56 TL;

– mimar ve mühendis unvanlarına  sahip olanlar 5.226,88 TL,

– veteriner unvanına sahip olanlar 4.898,83 TL;

– şehir plancısı unvanına sahip olanlar 5226,88 TL;

– fizikçi, kimyager, istatistikçi, jeolog, jeofizikçi, hidrolog, jeomorfolog, unvanlarına sahip olanlar 4.773,40 TL;

– erkeolog unvanına sahip olanlar 4.670,21 TL;

– tekniker unvanına sahip olanlar 4.147,74 TL;

– teknisyen unvanına sahip olanlar (lise dengi meslekli öğrenim mezunu) 3.341,13 TL

tavan (en fazla) ücret alabileceklerdir.

Diğer ünvanlara ilişkin ücret tavanları ile kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin ücret tavanlarına ve Genelgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız

 

Belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin temel mevzuat:

Belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ile yapılmıştır.

Buna göre belediyeler, anılan Kanun hükmünde sayılan alanlarda ve yine Kanunda sayılan unvanlarda personeli yıllık sözleşmelerle çalıştırabileceklerdir. Ancak, yine aynı hükümle belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabilecekleri personel sayısına ve bu personele ödeyebilecekleri ücrete sınırlama getirilmiştir.

Belediyeler ancak norm kadroları sınırları çerçevesinde ve bu kadrolar karşılığında sözleşmeli personel çalıştırabileceklerdir. Bunun anlamı, belediyelerin kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı toplamının kendilerine verilen kadro miktarını geçmeyeceği ve sözleşmeliler için karşılık gösterilen kadrolara ayrıca atama yapılamayacağıdır.

Sözleşmeli personele ödenecek ücret ise yine Kanunda belirtilen sınırlar içerisinde, belediye meclisince belirlenecektir. Belediye meclislerince belirlenecek ücret net olarak belirlenecek, bu tutar üzerinden mutemetlerce brüt ücret hesaplanacak ve ücret tahakkuku buna göre yapılacaktır. Kanun, bu çerçevede belirlenecek net ücretin, karşılık gösterilen kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçemeyeceğini hüküm altına almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükmüne aşağıda yer verişmiştir:

Norm kadro ve personel istihdamı

Madde 49

….

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

…..


Sitede yer alan yazılar, kaynak gösterilerek de olsa internet ortamında yayınlanmak üzere kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz. Aksi durumda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde hukuki haklar kullanılacaktır. ©


Mali Mevzuat Haber
© 2014 – 2020 Hüma Medya Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

Henüz yorum yapılmadı

Yorum ekleyebilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*