Belediye başkanı, sosyal denge tazminatı alabilir mi?

Sayıştay 5. Dairesi 2017/321 sayılı kararıyla, belediye başkanının sosyal denge tazminatı alamayacağına karar verdi.

Sayıştay 5. Dairesi 2017/321 sayılı kararıyla, belediye başkanının sosyal denge tazminatı alamayacağına karar verdi.

İŞTE O KARAR

Belediye ile …..-Sen arasında imzalanan …. yılına ilişkin sosyal denge tazminatını düzenleyen Sözleşmeye istinaden belediye başkanına da sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucu ……TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması başlıklı 32nci maddesinde; “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.” Denilmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15’inci maddesinde; “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” Hükmü yer almaktadır. Bu madde metninde geçen “kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri” terimi memur ve sözleşmeli personeli ifade etmektedir.

Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39uncu maddesinde; “Belediye başkanına nüfusu;

a)10.000’e kadar olan beldelerde 70.000, ……

Gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.” denildiğinden, belediye başkanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olmayıp aldıkları maaş da ödenek olarak tarif edilmiştir. Bu nedenlerle, belediye başkanlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Savunmada, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesindeki “kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir” hükmü ile Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4483 sayılı sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince “kamu görevlisi” olduğu açık olan belediye başkanına yapılan sosyal denge tazminatı ödemelerinin kamu zararı tanımı ile uyuşmadığı belirtilmişse de, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesine göre, sosyal denge tazminatının Belediyelerin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine ödeneceği düzenlenmiş olup, her ne kadar belediye başkanı kamu görevi yürütüyor olsa da, Belediyenin kadro ve pozisyonlarında istihdamı söz konusu olmadığından savunmayı kabul etme imkanı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Belediye ile …….Sen arasında imzalanan sosyal denge tazminatını düzenleyen Sözleşmeye istinaden belediye başkanına da sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucu oluşan ……..TL kamu zararının;

….. TL’sinin, Harcama Yetkilisi ve Sözleşmeyi İmzalayan (Belediye Başkanı)……, Gerçekleştirme Görevlisi (Tahsilat Memuru) ……..’dan,

…… TL’sinin, Harcama Yetkilisi (Belediye Başkan Vekili) …….., Gerçekleştirme Görevlisi (Tahsilat Memuru) ……., Belediye Adına Sözleşmeyi İmzalayan (Belediye Başkanı) ………’tan,

……TL’sinin, Harcama Yetkilisi (Belediye Başkan Vekili)……, Gerçekleştirme Görevlisi (Tahsilat Memuru) ……, Belediye Adına Sözleşmeyi İmzalayan (Belediye Başkanı) …….’tan,

Müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Üye……..’in karşı oy gerekçesi; “Söz konusu ödeme Belediye ile ……….arasında imzalanan sosyal denge tazminatını düzenleyen Sözleşmeye istinaden ödenmiş olması nedeniyle kamu zararına ilişkin olarak sadece Sözleşmeyi imzalayan Belediye Başkanının sorumlu olması yönünde karar verilmesi gerekir.”

Memurlar.Net

 

Etiketler

#bekediye

#başkanı

#sosyal

#denge

#tazminatı

#sayıştay kararı

#sorgu

#tazmin

Mali Mevzuat hakkında
© 2014 – 2020 MALİ MEVZUAT MEDYA GRUP / HÜMA MEDYA YAYINCLIK TİCARET LTD. ŞTİ.

Henüz yorum yapılmadı

Yorum ekleyebilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*