2019 Yılı Bütçe H Cetveli

Yurtiçi gündelik miktarları 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda ilgili yıl Bütçesi (H Cetveli) ile belirlenmektedir.

Kamu görevlilerine ödenebilecek konaklama bedelinin üst limiti ise yine aynı Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen bu gündelikler esas alınarak hesaplanmaktadır.

Gündeliklerin, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında toplu sözleşme ile belirlenmesi gerekirken yukarda yer verildiği şekliyle Harcırah Kanunu kapsamında Bütçe ile belirlenmeye devam edilmektedir.

2020 Yılı H Cetveline Göre Harcırah Gündelik Tutarları (kalemler yayımlandığında güncellenecektir)

Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)Gündelik Miktarı
A- a)   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan73,25
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları66,85
B- Memur   ve Hizmetlilerden:Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)56,10
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar52,35
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar49,15
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar43,35
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar42,15
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                      15,80                            
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                    15,25 
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.