Merkezi yönetim muhasebe birimlerince yılı içerisinde uygulanacak parasal sınırlar ve oranlar her yılbaşında Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetede tebliğ edilmektedir. Konuya ilişkin sınır ve oranlar yayımı tarihinde sayfamızda yer alacaktır.

TABLO I – PARASAL SINIRLAR
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ (TL)
1. Kasa işlemleri:

1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;

1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, Büyükşehir Belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,

1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,

1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile asker alma bölge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak ikamet tezkere bedeli, ikamet tezkere harcı, vize harcı ve yolcu telefon harçlarının iadesinde 1.1.1’de belirtilen sınırlar geçerlidir, teminat iadeleri ise sınırlamaya tabi değildir.

1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile TC. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;

1.2.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıkları ve bunların şubeleri ile vergi dairelerinde,

1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,

1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kaybedilen alındılar için ilan:

İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesine göre ilan gerektirmeyen parasal sınır.

B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:

1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında, görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere güre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

 

 

 

 

 

 

 

2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:

Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
1. Muhasebe yetkilerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi daireleri hariç muhasebe birimlerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)

1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin kayıtlara alınması ile kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde

2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu muhasebe birimlerinde 7, diğer merkez saymanlık müdürlükleri, Ankara ve İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinde 3 kat olarak uygulanır.

3. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi dairelerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)

3.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıklarında, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

3.2. Faal mükellef sayısı on binin üzerinde olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (herbir belge için)

3.3. Faal mükellef sayısı on binin altında olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

3.4. Süreksiz yükümlülüklere bakmakla görevli vergi dairelerinde (karma vergi daireleri hariç), iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

4.Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç- MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ  
1. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır
D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI  
1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,

1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında

1.2. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde

2. Yukarıda belirtilen limitler, kuruluş merkezleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kat olarak uygulanır.

 

 

TABLO II- ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (TL)
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:

1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi şuurları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde

1.2. Diğer ilçelerde

2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere

3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara

4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere

5. Mahkeme harç ve giderleri

5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için

5.2 Diğer il ve ilçeler için

6. Doğal afetler nedeniyle ulaşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere

7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere

8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanmak üzere

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü

10. Yargılama Giderleri

11. Posa ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)

12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için

12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde

12.2. Diğer il ve ilçelerde

 

 

 

b- özel bütçeli idareler avans sınırları  
1. Yükseköğretim Kurumları için:

1.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için

1.2. Diğer birimleri için

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine

3. Yüksel Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Pateni ve Marka Kurumu mutemetlerine

4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine

5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

5.1. Kuruluş merkezinde

5.2. Merkez dışındaki birimlerde

6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine

6.1. Kuruluş merkezlerinde

6.2. Merkez dışındaki birimlerde

7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine

8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine

9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetlerine

10. Diğer Özel Bütçeli idarelerin mutemetleri için

 

 

C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI  
1. Merkezde

2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde

3. Diğer illerde

Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI  
1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşlikleri için

2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere

3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları ile ulaştırma faaliyeti kapsamında yabancı ülkeye giden hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere

4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere

D-ASKERİ DAİRE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞUI VE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ MUTEMET AVANSLARI  
1. Milli Savunma Bakanlığı:

1.1. Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma Bölge Başkanlıkları ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere, seferberlik tatbikatlarında personel ve araç seferberliği kapsamında yükümlülere ödeme yapmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fıkrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 nci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına ve harekat kontrolüne verilen birlikler ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)

1.2. Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır)

1.3. Girne Askeri Hastanesi Baştabipliği

1.3.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda

1.3.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)

1.3.3. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavisi tamamlanarak memleketine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile iaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane mutemetlerine

1.4. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine

1.5. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin besleme bedelinin, besleme desteği veren birliklere veya erbaş – erlere ödenmesinde kullanılmak üzere

2. Jandarma Genel Komutanlığı Ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi:

2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler

2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)

2.3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

2.4. il Jandarma Komutanlıkları

2.4.1. 10’dan daha az ilçesi olan illerde

2.2.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde

3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:

3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı

3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları

4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki erbaş ve erlerden terhis, terhis mahiyetinde izin, muayeneye sevk, sevk ve celp dönemlerinde asker sevki ile askeri öğrencilere ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere ilgili birlik/kurum mutemetlerine

5. Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine

6. Terörle mücadele harekatı ve toplumsal olaylara müdahale maksadıyla görevlendirilen birliklerin personel ve malzemelerinin nakil giderlerinde kullanılmak üzere

 

 

 

 

 

 

TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Merkezde:

1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar

2. Milli Savunma Bakanlığında;

2.1. Ana Bakım ve Bakım Fabrika Müdürlükleri ile Elektro Optik Sistemler Bakım Fabrika Müdürlüğü (EOSB)

2.2. Hava Bakım Fabrika Müdürlükleri

2.3. Dikimevi Müdürlükleri

2.4. İlaç Fabrikası Müdürlüğü

2.5. Tersane Komutanlıkları

3. Milli Savunma Üniversitesinde:

3.1. Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları

3.2. Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıklar

3.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı

4. Kara Kuvvetlerinde:

4.1. Ordu Komutanlıkları

4.2.Kolordu Komutanlıkları

4.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri

4.4. İkmal Komutanlığı, Ana İkmal ve İkmal Merkezi Komutanlıkları

4.5. Sınıf Okulları (Astsubay Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları

4.6. Mühimmat Komutanlığı, Müht.Ana Depo K.lığı, Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) ile TSK Mühimmat Ayırma Ayıklama Tesisi (MAAT) Müdürlükleri

5. Deniz Kuvvetlerinde:

5.1. Donanma Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıklar.

5.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup Komutanlıkları

5.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri

5.4. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Deniz İstihkâm Tabur Komutanlıkları

5.5. Onarım Destek Komutanlıkları, Kara Araçları Bakım Merkezi Komutanlığı

5.6. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı

6. Hava Kuvvetlerinde:

6.1. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı

6.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri

6.3. Üs Komutanlıkları

6.4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı

 

 

 

TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN Ç1KAMLACAK ALACAKLAR
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince,

1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

(TL)
2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;

2.1. Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar

2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar

 

 

 

 

 

TABLO – ESKİ YILLARA AİT TEMİNAT MEKTUPLARININ TASFİYESİ
1- 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı gecen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar  

 

 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 yılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faizve temerrüt faizi oranları;

(Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)

Yıllık Oranı (%)
1. 1/1/2017 tarihinden itibaren:

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmişse,

1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

1.2.2.Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

 

 

2. 1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için:

2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

2.2. Temerrüt faiz oranı

2.2.1.Sözleşme ile tespit edilmemişse

2.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

 

 

3. 1/1/2014 – 31/12/2014 dönemi için;

3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

3.2. Temerrüt faiz oranı

3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

 

 

 

TABLO VII- ALINDI BİRİM FİYATLARI  
Örnek No Belgenin adı Ölçü Birimi Birim Fiyatı (TL)
6

 

8

10

11

 

12

14

15

Alındı Belgeli (Manuel)

Alındı Belgesi (Otokopili)

Mahsup Alındısı

Tahsildar Alındısı

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı

Bilgisayar Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı

Teslimat Müzekkeresi

Gönderme Emri

Döviz Gönderme Emri

Cilt

Takım

Cilt

Cilt

Cilt

Takım

Cilt

Cilt

Cilt

Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir.