Memurların mali ve sosyal haklarına ilişkin Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınladın. Buna göre 2021 yılı Ocak ayında uygulanacak olan; 

memur aylık katsayısı (0,165786)

taban aylık katsayısı (2,594917

yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlenmiştir.

 

2021 yılı Ocak ayında uygulanacak mali ve sosyal haklara ilişkin Genelgenin tamamı aşağıda yer almaktadır:

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-.11638

 Konu : Mali ve Sosyal Haklar                                                                             06/01/2021                                                                                     

GENELGE

(Sıra No: 1)

1- Bilindiği üzere, 1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; 

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fikralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını, anılan fikralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.” 

hükmü yer almaktadır. Buna göre, 1/1/2021-30/6/2021 döneminde geçerli olmak üzere; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,165786), men göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlenmiştir. 

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 9.074,05 TL’ye yükseltilmiştir. 

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 8.089,31 TL’ye yükseltilmiştir. 

c) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/7/2020 tarihli ve 368870 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7,33 oranında artırılmıştır. 

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7,33 oranında artırılmıştır. 

e) Çeşitli statülerde 2020 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %7,33 oranında artırılmıştır. 

f) 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 31/12/2020 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %7,33 oranında artırılmıştır. 

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2020 tarihi itibariyla geçerli olan sözleşme ücretleri %7,33 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.. 

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 16.512,58 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %7,33 oranında artırılmıştır. 

2-2021 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL’dir. 

3- 1/1/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.638,96 TL’dir. 

4- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde 

Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2021 tarihi itibarıyla 7.203,68 TL’dir. 

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2021-14/1/2021 tarihleri ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir. 

Gereğini arz / rica ederim. 

                                                                                                            Lütfi ELVAN

                                                                                                Hazine ve Maliye Bakanı

 

 

Aşağıda, geçmişte memur aylık katsayısına ilişkin yaptığımız haber yer almaktadır:

TÜİK tarafından  açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon yüzde 8,365 oldu. buna göre memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri için yüzde 4,365 enflasyon farkı oluştu.

Bu enflasyon farkı oranı ile 2021 yılı ilk altı ayı için uygulanacak zam  oranının toplamı, 2021 yılı Ocak ayında uygulanacak toplam zam oranı olacak. Bu oran da; 4,365 + 3= 7,365 olacak.

Bu orana göre güncellenecek memur aylık katsayısı, tüm idarelerde aynı oranın uygulanması için Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesi ile duyurulmaktadır. Ancak henüz Genelge yayınlanmamıştır. Yayınlandığı tarihten itibaren sitemize işlenecektir.

Enflasyon farkı belli olmadan önce 2021 yılı memur aylık katsayısı için yapmış olduğumuz değerlendirme haberi aşağıda yer almaktadır;

2021 yılı memur aylık katsayısını belirleyecek iki değişken bulunmaktadır. Bunlardan birisi, katsayının uygulanacağı dönem için belirlenmiş olan zam oranı, ikincisi bu dönem öncesi geçen son altı aydaki enflasyon oranıdır (TÜFE).

2021 yılı ilk altı ayı için belirlenmiş olan memur zam oranı yüzde 3 olduğundan; bu dönem için uygulanacak aylık katsayısı, önceki döneme göre en az yüzde üç artırımlı olarak uygulanacaktır.

Buna ilave olarak, 2020 yılı son altı aylık TÜFE oranının yüzde 4’ü geçmesi durumunda, geçen puan enflasyon farkı olarak memurlara ödenecektir.

Dolayısı ile 2021 Ocak aylık katsayısı, 2020 yılında uygulanan son katsayının (0,154461 ) yüzde 3 + enflasyon farkı tutarında artırılması şeklinde belirlenecektir.

Katsayılara ilişkin Genelgenin yayınlanmasını müteakip, sayfamız güncellenerek, katsayılar işlenecektir.

Memur Aylık Katsayısı Hakkında Genel Bilgiler

Bilindiği üzere memur aylıkları ve almakta oldukları birçok özlük ödemesi, aylık katsayı aracılığı ile hesaplanmaktadır.

Aylık katsayı, temel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi çerçevesinde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılmaktadır. Ancak aylık katsayı, mevzuatın birçok yerinde atıf yapılan bir kavramdır. Örneğin bir meslek grubuna ilave tazminat verilmek istendiğinde bir gösterge rakamı belirlenmekte ve bu rakama aylık katsayısının uygulanacağı ifade edilmektedir. Burada gösterge rakamı verilmek istenen miktarı belirlerken, aylık katsayısı, artışın memur aylık zamları ile sınırlı tutulmak istendiğini göstermektedir.

Kamu görevlilerinin alacakları zam oranı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında imzalanan toplu sözleşme hükümleri ile belirlenmekte ve bu zam oranı dikkate alınarak memur aylık katsayısı hesaplanmaktadır.

Toplu sözleşmede yer alan katsayılar, doğrudan özlük hesaplamalarında kullanılamamaktadır. Zira, yine toplu sözleşme hükümleri gereği, enflasyon oranının belirlenen zam oranını geçmesi durumunda, katsayılar aradaki fark kadar güncellenmektedir. Ülkemizdeki enflasyonun seyri bakımından gerçekleşen enflasyon, belirlenen zam oranını geçmektedir (en azından bu zaman kadar böyle olmuştur).

Katsayıların güncellenerek yayınlanması, Hazine ve Maliye bakanlığı Genelgesi aracılığı ile yapılmaktadır. Aylık katsayının bir genelge aracılığı ile duyurulmasının sebebi, maaş hesaplamalarında yeknesaklığı sağlamaktır. Zira, zam oranı ve gerçekleşen enflasyon belli olsa da, mutemetlerin bu verileri kullanarak bir önceki memur aylık katsayısını artırmaları, uygulanacak katsayıların küsuratlarında farklılıklara neden olabilecektir.

Peki memur aylık katsayılarına hangi enflasyon endeksi uygulanmakta ve hangi dönem dikkate alınmaktadır?

Enflasyon farkının belirlenmesinde Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) dikkate alınmaktadır. Memur zam oranları altışar aylık dilimlerle belirlendiğinden, enflasyon endeksinde de 6 aylık veriler dikkate alınmaktadır.

Örneğin, 2019 yılı Temmuz ayından itibaren uygulanacak zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiştir. 2020 yılı ocak ayında uygulacak zam oranı ise yüzde 4 olarak belirlenmiştir. 2019 yılı son altı ayında gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 5 i geçmesi durumunda, aradaki oran farkı yüzde 4 e eklenerek uygulanacaktır.

2019 yılı son 6 ayı için TÜFE yüzde 6,49 olarak açıklanmıştır. Ayını dönem için zam oranı yüzde 5 olduğu için aradaki fark olan yüzde 1,49 enflasyon farkı, 2020 yılı ilk altı ayı zam oranı olan yüzde 4 e eklenecektir. Dolayısı ile 2020 yılı başında memur zammı oranı enflasyon farkı dahil yüzde 5,49 olacaktır. (Gelecek zaman kipi kullanılmasının sebebi, örnek hesaplama olduğu içidir)

2020 yılı Ocak ayında uygulanacak katsayı, toplu sözleşmede yüzde 4 zam dikkate alınarak 0,143998 olarak belirlenmişken, yukarıda yer verilen yüzde 1,49 enflasyon farkı da dikkate alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 0,146061 olarak güncellenerek açıklanmıştır.