Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesi (pazarlık usulü) ve 22 nci maddesi (doğrudan temin) kapsamında yapılacak alımlara ilişkin olarak parasal limitler belirlenmiştir.

Bu alım yöntemlerinin, açık ve belli istekliler arasında ihale usullerine göre daha kolay şartlarda alım yapmaya imkan sağlaması nedeniyle, Kanun Koyucu idarelerin şartları zorlayacak alımlarını ağırlıklı olarak bu yöntemlere kaydırabileceğini düşünmüş; bu alım yöntemlerinin yapılabilmesi için bazı ek kriterler belirlemiştir.

Buna göre, Anılan Kanun’un  62 nci maddesinin (I) bendi hükmü gereği; pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemine ilişkin belirlenmiş parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacaktır.

Hükümde geçen ödenek ifadesi ile; mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelere bu amaçla konan yıllık toplam ödenekler kastedilmekte olup; bunların her biri için ayrı ayrı % 10 oranı hesaplanacaktır.

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle, 62 nci madde kapsamında Kamu İhale Kurumunun (KİK) uygun görüşünün alınması amacıyla yapılacak başvuruların usul ve esasları belirlenmiştir.

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 Nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ)

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 21 ya da 22 nci madde kapsamında yapılacak tüm alımlar için görüş alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda olacak alımlar şunlardır;

  • 21 inci maddenin (f) bendine dayanarak yapılan İdarelerin yaklaşık maliyeti maddede belirtilip her yıl kamu ihale tebliğleri ile artırılan tutarlar dahilinde yapılan mal veya hizmet alımları,
  • Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında (yine Tebliğlerle artırılan tutarlar dahilinde) yapılan harcamalar.

Tebliğe göre, idareler ödeneklerin yüzde 10 unu aştıktan sonra olumlu görüş almak üzere başvururlarsa, KİK bu başvuruları reddedecektir.

İdareler başvurularını, aşma durumu söz konusu olmayacaksa peşinen izin almak amacıyla yapmayacaklar; yapılacak harcamaların, mal veya hizmet alımı ile yapım işleri için ayrılan ödenekler toplamının % 10 unu aşacağını anlamaları durumunda başvuracaklardır.

İdareler görüş başvurusunu nasıl yapacaktır?

Görüş başvuruları, EKAP üzerinden doldurulacak talep formu ile yapılacaktır. Form doldurularak kaydedilecek ve sistemden kayıt numarası alınacaktır. Bu kayıt numarasını içeren yazı, yetkili amir tarafından imzalanarak, başvurunun yapıldığını bildirmek üzere KİK’e iletilecektir.

Talep formunun çıktısının alınması ya da başka bir evrak gönderilmesi gerekmeyecek, belirtilen bildirim yazısı yeterli olacaktır.

 KİK idarelerden, başvuru yapmadan önce mal ve hizmet alımları ile yapım işleri itibariyle ödeneklerin değerlendirilmesini istemektedir.

KİK’e başvuru idarelerde hangi yetkili düzeyinde yapılacaktır, başka bir ifade ile başvuru üst yazısında kimin imzası bulunacaktır?

İlgili veya bağlı birimler doğrudan KİK’e başvurmayacak, başvurularını ilgili ya da bağlı oldukları idarelere yapacaklardır.

Başvuruları,

  • 5018 sayılı Kanun’un (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idareler için bağlı veya ilgili oldukları bakan veya bakan yardımcısı;
  • (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alıp bir bakanlığa bağlı veya ilgili olmayan kamu idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarında üst yönetici, yoksa idare içindeki en üst yönetici,
  • (III) sayılı cetvelde yer alan idarelerde en üst yönetici,
  • 5018 sayılı Kanun kapsamında yer almayan idarelerde (belediye şirketleri gibi) ilgisine göre en üst yönetici, yoksa harcama yetkisine sahip kişi ya da kurullar,

yapacaklardır.

İdarelerin bir yıl içerisinde birden fazla başvuruda bulunması mümkün müdür?

Birden fazla başvuru mümkün olmakla birlikte; bu başvurular aynı alım türü için olmayacaktır. Örneğin mal alımı için görüş isteyen idare ikinci kez bu kapsamda başvuru yapamayacaktır.