Devlet üniversiteleri kadrolarında görevli öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğine ilişkin olarak usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Resmi Gazetede yayımladı.

Yönetmelikle, öğretim elemanlarının unvanları dikkate alınarak teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ile akademik teşvik ödeneğinin nasıl hesaplanacağı bilgileri yer aldı.

Akademik Teşvik Ödeneği Nasıl Hesaplanır

Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre akademik teşvik ödemesi şu formülle hesaplanmaktadır;

Akademik teşvik ödemesi tutarı =  en yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)

Şimdi formülde yer alan parametrelere tek tek bakalım;

1) En yüksek Devlet memuru brüt aylığı: bu kadro için mevzuatta belirlenmiş olan gösterge ve ek gösterge katsayıları toplamı ile ilgili yıl için belirlenmiş olan memur aylık katsayısının çarpılması sureti ile bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu kadro için belirlenen gösterge 1500, ek gösterge ise 8000’dir. Dolayısı ile göstergeler toplamu 9500’dür.

Memur aylık katsayısı ise ilgili yılın kamu görevlileri toplu sözleşmesinde belirlenmektedir. 2018 yılı için belirlenmiş olan memur aylık katsayısı 0,108550’dir. (Bu oran yıl içerisinde enflasyon farkına göre güncellendiğinden toplu sözleşmeye göre farklılaşabilmektedir. Hesaplama yaparken güncel rakamın alınması gerekmektedir.)

Buna göre en yüksek Devlet memuru brüt aylığı örnek hesaplama olarak 2018 yılı için 9500 X 0,108550 = 1.031,25 TL’dir.

2) Akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran: Bu oranın unvanlara göre ne olacağı, Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

– profesör kadrosunda bulunanlar için %100

– doçent kadrosunda bulunanlar için %90

– yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80

– araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70

3) Akademik Teşvik Puanı: Akademik teşvik puanı, aşağıda linki verilen Yönetmelik ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her bir faaliyet türünün alt faaliyetinden dolayı almış olduğu oranların toplamı ile her bir akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan (30) puanın çarpılması sonucu elde edilir [Akademik faaliyet türü puanı = alt faaliyet oranları toplamı x 30].

b) Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla akademik teşvik ödemesine esas akademik teşvik puanı hesaplanır.

Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı otuz puanı, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez.

Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyetlerinde puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Birinci isim için %100’ü,

b) Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim) ile tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın %100’ü,

c) İkinci isim için %90’ı, ç) Üçüncü isim için %80’i,

d) Dördüncü isim için %70’i,

e) Beşinci ve daha sonraki isimler için %50’si, dikkate alınır.

Birden fazla öğretim elemanının görev aldığı proje faaliyet türünde teşvik puanı oranının belirlenmesinde: a) Yürütücü için %100’ü, b) Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için %80’i, c) Araştırmacı veya danışman; öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman için %70’i, dikkate alınır.

Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı puanlama yapılır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır. 

Özel bir paylaşım oranı olmayan veya isim sıralaması/derecelendirmesi bulunmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet türündeki karma etkinlikler kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir.

Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1; yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır. (9) Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.

 

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için Tıklayınız

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.