Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği 25.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Arşiv uzman ve uzman yardımcıları, Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan ve mesleğe yarışma sınavı ile giren kariyer meslek mensuplarıdır.

Uzman yardımcıları mesleğe İdarenin takdirine göre yazılı ve sözlü sınavla ya da sadece sözlü sınavla başlamaktadır.

Gişin Sınavına Başvuru Şartları Nelerdir?

Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, mimarlık, ziraat, fen ve edebiyat ile ilahiyat fakültelerinden veya Başkanlığın ihtiyacına göre giriş sınavı ilanında belirtilecek en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış merkezi sınav puan türü veya türlerinden giriş sınavı ilanında belirtilen taban puanı almak,

d) Sınav duyurusunda belirtilen diğer şartları taşımak, şarttır.

Yazılı Sınav Konuları Neledir?

Yazılı sınav;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için; anayasa hukuku, idare hukuku, borçlar hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (genel hükümler), ceza hukuku (genel hükümler), vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kamu hukuku, kamu ihale hukuku, çalışma mevzuatı, tarih, iktisat ve kamu maliyesi,

b) Başkanlığın ihtiyacına göre giriş sınavı ilanında belirtilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren diğer fakülte ve yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için; genel yetenek, genel kültür ve mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak sınav ilanında belirlenen alan bilgisi, konularından oluşur.

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki, Sorumlulukları Nelerdir?

Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;

a) Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

b) Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,

c) Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,

d) Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,

e) Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,

f) Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,

g) Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,

ğ) Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

h) Başkan tarafından onay verilmesi ve görevlendirmesi halinde; araştırma, analiz, teftiş, denetim, 657 sayılı Kanun ile 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamındakiler de dâhil olmak üzere inceleme ve soruşturma yapmak,

ı) Daire başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.

Uzman yardımcılarının görev, yetkileri ve sorumlulukları ise şunlardır:

a) Refakatine verildiği uzmana, 28 inci maddede sayılan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak.

b) Daire başkanı veya amirleri tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

c) Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından sıralı amirlerine karşı sorumludur.

d) Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine özel bir önem verir ve bu amaçla refakat boyunca uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

e) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamaz.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.