Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Amaç ve kuruluş

MADDE 69 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz olmak üzere Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü kurulmuştur.

(2) Çiftliğin işletilmesi esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilir.

Tanımlar

MADDE 70 – (1) Bu Bölümde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Müdür: Atatürk Orman Çiftliği Müdürünü,

c) Müdürlük: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü,

ifade eder.

Teşkilat

MADDE 71 – (1) Müdürlük, bir müdürün idaresi altında bir müdür yardımcısı ile aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bitkisel Üretim Müdürlüğü.

b) Süt Fabrikası Müdürlüğü.

c) Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü.

ç) Ticaret Müdürlüğü.

d) Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğü.

e) Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü.

f) Meyvesuyu ve Bal Fabrikası Müdürlüğü.

g) Hukuk Müşavirliği.

(2) Müdürlüğün ticaret alanındaki faaliyeti, işletmeden elde edilen mahsullerin veya bunlardan işletmenin ziraat sanatları kısımlarında değerlendirilmiş olanlarının satılmasına münhasırdır. Lüzumu halinde Müdürlüğün Bakanlığa bağlı müessese ve çiftliklerin elde ettiği veya değerlendirdiği mahsullerden alıp satmasına Bakanlıkça yetki verilebilir.

(3) Müdürlüğün ziraat sanatları alanına giren işlerde değerlendirilmek üzere dışarıdan yapabileceği satın almalara ait esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça birlikte tespit olunur.

Sermaye

MADDE 72 – (1) Müdürlüğe kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Sermayenin yıllık safi gelirinden % 25’i yedek sermaye olarak ayrılır.

(3) 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre satılacak gayrimenkullerin ve satışı kararlaştırılmış olmakla birlikte işlemleri tamamlanmamış arazinin bilanço kıymetleriyle satış bedelleri arasındaki fark doğrudan doğruya yedek sermayeye eklenir. Yedek sermaye ancak dördüncü fıkrada yazılı maksat için kullanılır.

(4) Müdürlük bilançosunun zarar gösterdiği yıllarda bu zarar yedek sermayeden karşılanır. Yedek sermaye ile karşılanamayan kısım ertesi yıl Bakanlık bütçesine konacak ödenek ile kapatılır.

 

Bütçe

MADDE 73 – (1) Müdürlüğün bütçe yılı takvim yılıdır. Her bütçe yılına ait bilanço, kar ve zarar hesapları o yılsonundan itibaren üç ay içinde Sayıştaya incelenmek üzere tevdi olunur. Sayıştayın bu husustaki raporu bilanço, kar ve zarar hesaplarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu raporla bilanço ile kar ve zarar hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu tarafından tetkik edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz edilir.

(2) Müdürlüğün bütçesi her yıl ilgili kurumların olumlu görüşü üzerine Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur.