Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 21.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Atık yağ kavramı neyi ifade etmektedir?

Atık yağ, orijinal kullanım amacına uygun olmayan ve Yönetmeliğin 1 nolu Ekinde gruplandırılmış yağları ifade etmektedir. Atık yağlar Ek 1’de A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmıştır ve her bir yağ çeşidine atık kodu verilmiştir. Buna göre atık kodunun sonuna (*) işareti konulanlar tehlikeli atık olarak belirtilmiştir ve aynı grupta yer alan atık yağların birlikte depolanabileceği ifade edilmiştir.

Örneğin sentetik işleme yağları ve kullanılmış (mum) parafin ve yağlar A grubu yağlar olarak sınıflandırılmıştır. Dolayısı ile bu yağlar birlikte depolanabilecektir. Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları ise B grubu yağlar olarak sınıflandırılmıştır. Dolayısı ile bu yağlar örneğin sentetik işleme yağları ile birlikte biriktirilemeyecektir. Hangi yağların tehlikeli ya da A veya B grubunda olup olmadığı Yönetmeliğin Ek 1’i incelenerek görülebilecektir.

Yönetmeliğin temelde iki fonksiyonu amaçladığı söylenebilir. Bunlardan ilki çevrenin korunması, diğeri ise atık yağların ekonomiye kazandırılması.

Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesinin, akaryakıta karıştırılmasının, akaryakıt olarak kullanılmasının, kullandırılması ve uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılmasının, yakılmasının ve/veya bertarafının yasak olduğu belirtilmiştir.

Yani, artık atık yağların artık kanalizasyon, deniz ve akarsulara dökülmesi ve akaryakıtlara karıştırılması Yönetmelikle yasaklanmış oldu. Ayrıca vatandaşlar ve firmalar atık yağları yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim etmekle yükümlü kılındı.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık yağların toplanması ve taşınmasını sağlayarak atık yağları, atık yağ rafinasyon tesislerine teslim etmekle ve bununla ilgili olarak Bakanlığa raporlamakla; Atık yağ rafinasyon tesisleri ise atık yağları geri kazanmakla ve kazanımı mümkün olmayanların berterafını koordine etmekle görevli tutuldu.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde ise Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyidelerin uygulanacağı yani cezai işlem uygulanacağı hüküm altına alındı.

Yönetmelik hükümleri kapsamında, ayçiçek ve zeytin yağı atıkları gibi ev yağ atıklarının da lavabo giderlerine dökülmesi yasaklanmış oldu.