Ayıplı Mal Nedir? Ayıplı Malın İade Koşulları Nelerdir?Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmaktadır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, satın alınan malın ayıplı mal olarak nitelenebilmesi için, gerekli vasıfları teslim anında taşımıyor olması gerekmektedir. Malın sadece, taraflarca kararlaştırılan özellikleri taşımaması durumunda ayıplı mal söz konusu olmamakta, aynı zamanda taraflarca hiç gündeme getirilmese bile malın objektif olarak taşıması gereken özellikleri taşımaması durumunda da ayıplı mal söz konusu olmaktadır.

Sözleşmenin Kanunda işin niteliği için ayrı bir usul belirlenmemişse yazılı olarak yapılmış olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayıplı Malın Taşıdığı Eksikliğin Teslim Anında Var Olup Olmadığı Nasıl İspatlanacaktır?

Bu konudaki meydana gelebilecek ihtilafların giderilmesi amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesi ile düzenleme yapılmıştır. Buna göre, malın teslim tarihinden itibaren altı ay içerisinde ortaya çıkan ayıplar teslim tarihinde varmış gibi kabul edilecektir. Böyle bir durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya ait olacaktır.

Ancak, tüketici sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdarsa ya da durumunun özelliği gereği haberdar olması kendisinden bekleniyorsa yukarıdaki altı aylık süre uygulanmayacaktır. Yani bu durumda altı aylık süre içerisinde ortaya çıktığı öne sürülen ayıpların malın tesliminde var olduğu ileri sürülemeyecektir.

Ayıplı Mal Durumunda Tüketici Ne Yapacaktır?

Ayıplı malın tesliminden satıcının sorumluluğu ve tüketicinin ise seçimlik hakları bulunmaktadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; malı geri iade etme, malı iade etmeyerek aynı tutarda indirim talep etme, aşırı bir masraf gerektirmemesi şartıyla malın ücretsiz onarımını isteme, imkan varsa ayıpsız olan misli ile değiştirme seçimlik haklarına sahiptir. Seçim hakkı tüketiciye ait olup satıcı bu tercihlerden hangisi seçilirse yerine getirmek durumundadır.

Ücretsiz onarım ya da misli ile değiştirme hakları üretici ya da ithalatçıya karşı da kullanılabilecektir.

Zamanaşımı

Ayıplı mallara ilişkin seçimlik hakların kullanımına ilişkin olarak satıcının sorumluluğunun zamanaşımı, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, ayıplı malın tesliminden itibaren iki yıldır. Bu süre meslek ve tatil amaçlı taşınmazlarda beş yıl olarak uygulanmaktadır.

Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

Ayıp ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmamaktadır.