Personel giderleri tüm belediyeler için geçerli olmak üzere bütçenin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Personel giderleri ayrıca, ekonomik sınıflandırma içerisinde artış eğilimi en yüksek gider kalemini teşkil etmektedir. Bu durum, belediye hizmetlerinin personel eliyle görülmesi kadar, belediyeleri istihdam kapısı olarak görülmesinden de kaynaklanmaktadır.

Hal böyle olunca, belediyelerin personel çalıştırma limitleri konusunda yasal düzenlemeye gidilmiştir.

5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde; Belediyenin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamayacağı; yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edileceği belirtilmiştir.

Hükümden anlaşılacağı üzere, 5393 sayılı Kanunda belirtilen limitlerin aşılması kamu zararına sebebiyet verecektir ve bu zarardan belediye başkanı sorumlu tutulacaktır.

Konuya ilişkin Sayıştay Kararına aşağıda yer verilmiştir. Karar, limitlerin aşılması dolayısı ile oluşan kamu zararının üst yöneticiden (belediye başkanından) tahsiline ilişkindir.

Sayıştay 5. Dairesi 6.11.2014 tarihli ve 83 nolu kararı:

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 8.fıkrası hükmünde öngörülen sınırın üzerinde yeni personel alımı
2012 ve 2013 mali yılı mizan cetvellerin incelenmesi sonucunda,2013 yılında personel giderlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 8.fıkrası hükmüne aykırı olarak bütçe giderinin %30,58’i oranında gerçekleşmesi, sözü edilen Belediye Kanununun 49.maddesinin 8.fıkrasının hükmüne aykırı olarak 2013 yılında belediyeye 21 adet yeni personel alınmasıyla ilgili olarak;
5393 sayılı Belediye Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı,”başlıklı 49. maddesinin 8.fıkrasındaki;”Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artış meydana gelmesi sonucunda personel giderinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir” denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre belediyenin kesinleşmiş 2012 yılı bütçe geliri ( ………. TL )’nin yeniden değerleme oranı kadar (%7,80 ) artırıldıktan sonra bulunan tutarın (………. TL ) % 30’u ………. TL yapmaktadır. En son gerçekleşen personel gideri ise; ………. TL olduğundan personel giderinin %30,58 oranında olduğu görülmüştür. Bu durumda Kanunda belirtilen % 30 sınırı aşılmış olmaktadır.
Yapılan incelemede 2013 yılında belediyeye 21 adet sözleşmeli personel alımı yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun yukarıya aynen aldığımız 49.maddesinin 8.fıkrasının ihlali nedeniyle 2013 yılında belediyeye yeni alınan sözleşmeli personelin toplam brüt maliyeti ………. TL’dir. Ancak kamu zararı oluşturan miktarın 2013 yılı gerçekleşen personel gideri ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmış 2012 yılı bütçe gelirinin %30’u olması gerektiğinden kamu zararı tutarının (………. TL ) olarak hesaplandığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin amir hükmü hesaplamanın gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranına göre çarpılmasıyla bulunacak tutara göre yapılmasını gerektirdiğinden savunmada gösterilen hesaplamalara katılmak mümkün görülmemiştir.

Bu itibarla; 2012 ve 2013 mali yılı mizan cetvellerin incelenmesi sonucunda,2013 yılında personel giderlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 8.fıkrası hükmüne aykırı olarak bütçe giderinin %30,58 ‘i oranında gerçekleşmesi, sözü edilen Belediye Kanununun 49.maddesinin 8.fıkrasının hükmüne aykırı olarak 2013 yılında belediyeye 21 adet yeni personel alınması sonucu oluşan ………. TL kamu zararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 8.fıkrası hükmü gereği tek başına Üst Yönetici………. ’ ya 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Üst Yönetici………. ’ ya 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.