28 Mayıs 2020 tarih ve 31138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ile belediyeler ve il özel idarelerine fahiş fiyatların ve stokçuluğun önlenmesine ilişkin önemli görevler verilmiştir.

Yönetmelikte fahiş fiyat artışı; “Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artış” şeklinde, stokçuluk ise; olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetleri şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı ve kurulun sekretaryasını Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yürüteceği, anılan genel müdürlüğün usulüne uygun olan başvuruları ön inceleme yapılmak üzere ilgili il müdürlüğüne veya Kurul Başkanının talimatı üzerine yetkili idareye ( İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareler) göndereceği; belediye ve il özel idarelerinin, Ticaret Bakanlığının talebi üzerine üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları hakkında ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevli oldukları; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere on günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verileceği ve bu sürenin bir defaya mahsus on güne kadar uzatılabileceği; yapılan denetimin sonuçlarının Ticaret Bakanlığına derhal bildirileceği düzenlemeleri yapılmıştır.

Düzenlemenin tamamına ulaşmak için tıklayın