5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin ise beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları düzenlenmiştir.

5018 sayılı Kanunda idareler tarafından hazırlanarak kamuoyuna duyurulması istenen rapor, “kurumsal mali durum ve beklentiler” raporudur.

Raporun içeriği ve yayınlanma tarihi hakkında bilgi veren ve yukarıda değinilen Kanuni düzenleme dışında, konu hakkında her yıl için genel bilgilendirme ve açıklamalar içeren resmi yazı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından kamu idarelerine duyurulmaktadır.

Bu mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde belediyelerce düzenlenecek kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun çerçevesini ve içeriğini ele alalım.

Raporda Ocak – Haziran Dönemine İlişkin Olarak Yer Alacak Bilgiler

Kanunda bu döneme ilişkin olarak yer alan hüküm; “bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını…” olduğundan, raporda yer alacak bilgilerin kısmi dönem bütçe uygulama sonuçları olacağı söylenebilir. Ancak SBB tarafından yayınlanan yazıda bu dönemde gerçekleşen faaliyetler hakkında da bilgi verilmesi istenmiştir.

Belediyeler, 5018 sayılı kanun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bütçelerini analitik bütçe sınıflandırmasına göre hazırladıklarından, bütçe uygulama sonuçları da yine bu sınıflandırma çerçevesinde yapılacaktır.

Bunun anlamı, aylık bazda bütçe gider gerçekleşmelerinin, gerçekleşme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediğinin, sapma var ise sebeplerinin ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelerin, analitik bütçe sınıflandırması ile raporda yer almasıdır.

Belediyeler, yine analitik bütçe sınıflandırmasını esas almak suretiyle, her bir gelir türünde Ocak-Haziran dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmelerini, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediğini, sapma var ise sebeplerini ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelerini rapora işleyeceklerdir.

Bilindiği üzere belediyelerin çoğu, bütçelerinin önemli kısmını borçlanma sureti ile finansa etmektedir. Bunun temel nedeni, belediyelere yüklenen görevlerin kendi öz gelirleri ile karşılanamayacak düzeyde yaygın olmasıdır. Ayrıca kamu mali yönetiminin temel sorunlarından olan kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması hususu da, bu durum gerçekleşmesinde temel aktörler arasında yer almaktadır. Belediyelerin borç yükünün yıllar itibari ile artış göstermesi konunun önemini daha da artırmakta ve şeffaflık gereği belde sakinlerinin bu konuda bilgilendirilmesi gereğini doğurmaktadır. Bu doğrultuda belediyeler, bütçe giderlerini ne şekilde finanse ettiklerini, bu amaçla yaptıkları borçlanmaları, kullandıkları nakit mevduat ya da menkul kıymet tutarlarını, kurumsal mali durum ve beklentiler raporunda göstereceklerdir.

Ayrıca, Ocak-Haziran dönemi bilgilerinde belediyelerce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idarelerini ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlere yer verilecek ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, ilgili idarece yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projeleri varsa, söz konusu faaliyet ve projeler için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler de yer alacaktır (SBB).

Raporda Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Olarak Yer Alacak Beklentiler ve Hedefler

Bu bölümde, yıl sonu itibarıyla gider tahminine ve giderlerin gelişimini etkileyebilecek temel değişken ve hususlara ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.

Gelirlere ilişkin olarak ise, belediyelerin yıl sonu itibarıyla gelir tahminine ve gelirlerin gelişimini etkileyebilecek temel değişken ve hususlara ilişkin değerlendirmelere yer vereceklerdir.

Finans bölümünde, belediyelerin yıl sonu itibariyle bütçe giderlerini finanse etmek amacıyla yapmayı planladıkları borçlanma tutarı ile kullandıkları nakit, mevduat ya da menkul kıymet tutarlarına ilişkin değerlendirmelere yer vereceklerdir (SBB).

NOT: Belediyelerin, yazımızda verilen bu genel bilgiler dışında, içinde bulunan yıla ilişkin olarak SBB’ce yapılacak içeriğe yönelik açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir. Zira konu hakkında yasal düzenleme dışında ikincil mevzuat bulunmadığından, değişiklikler Strateji ve Bütçe Başkanlığı açıklamaları aracılığı ile takip edilebilecektir.