Belediyelerde harcama birimleri ön mali kontrol sürecine dahil edilmiştir. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi çeşitli sorumluluklar doğurabilecektir.

5018 sayılı Kanun’un 57’inci maddesi gereği bu Kanuna tabi tüm kamu idarelerinde olduğu gibi belediyelerde de mali yönetim ve kontrol sistemi; harcama birimleri, mali hizmetler birimi, ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. Sayılan bu dört unsurdan üçü belediyenin temel birimlerinden iken, ön mali kontrol bir süreci ifade etmektedir.

Ön mali kontrol ise temel olarak diğer üç birimden ikisini; harcama birimleri ile mali hizmetler birimini yakından ilgilendirmektedir. Aynı Kanun’un 58’inci maddesinde ön mali kontrolün harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsadığı ifade edilmektedir. Ön malî kontrol süreci ise, malî karar ve işlemlerin hazırlanmasından, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesine kadar geçen tüm mali işlemleri içine almaktadır.

Kamu idarelerinde ön mali kontrol, mevzuatta yerine getirilmesi gereken bir görev olarak düzenlenmiştir. Dolayısı ile bu sürecin oluşturulması ihtiyari olmayıp, oluşturulmaması ya da gereği gibi oluşturulup işletilmemesi idari ve/veya mali sorumluluklar doğurabilecektir.

Ön mali kontrolün oluşturulması ve işletilmesi bir görev olduğu gibi, bu sürecin nasıl tasarlanacağı ve prosedürlerinin asgari düzeyde neler olacağı da kamu idarelerinin insiyatifine bırakılmamış, 5018 sayılı Kanunda yer alan dayanak maddesine istinaden çıkarılan usul ve esaslarla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Bu kapsamda yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’da; harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılacağı ifade edilmiştir. Süreç kontrolü, her bir işlemin kendinden önceki işlemlerin kontrolünü sağlayacak şekilde yapılacağını ifade etmektedir. Süreç kontrolünün standardize edilebilmesi için mali işlemlerin uygulandığı şekliyle süreç akış şeması hazırlanacak ve belediye başkanının onayı alınarak yürürlüğe konulacaktır. Burada, kontrol bir görev olarak yüklendiği için, bu görevin yerine getirilmesinde ihmal ya da kusur bulunması, kontrol edenin kendinden önceki yapılan işlemlerden sorumlu olması sonucunu da doğurabilecektir.

Harcama birimlerinde gerçekleştirilen ön mali kontrolün en önemli ayaklarından birisi, gerçekleştirme görevlilerinin yerine getireceği ön mali kontrol fonksiyonudur. Usul ve esaslara göre, ödeme emri düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol gerçekleştirecektir. Bu kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşülecektir.

Ayrıca mali hizmetler birimince gerçekleştirilen kontroller sonucunda da işlemlerin uygun görülmesi halinde, dayanak belgelerin üzerine aynı şekilde kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhinin düşülmesi gerekmektedir.