Belediye personel rejimi açısından çok önemli olan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, 24.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yönetmelik belediyeler açısından, belediyeler ile bağlı kuruluşlarını ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerini kapsıyor. Bu sayılan idarelere ilk defa atanacak memurların sınav ve atama işlemleri, bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülecek.

Atamada kullanılacak KPSS puanı türü, (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS sınavında alınan puan olarak belirlenmiş. Bu ise uygulamada ÖSYM tarafından çiftli yıllarda (yani 2016, 2018, 2020 gibi) yapılan KPSS puanlarına karşılık gelmekte.

Yönetmelikte Ön Görülen Atama Usulü

Yönetmelik hükümlerine göre belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin, öncelikle atama yapılması düşünülen boş kadrolara atama yapabilmeleri için kadro unvan ve sayı bazında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin almaları gerekecektir.

Bu izinin alınmasını müteakip belediyeler alımlarını ister merkezi yerleştirme ile isterlerse kendi yapacakları sınav ile yapabilecekler.

Belediyeler kedileri sınav yapacaklarsa, Yönetmelik adayların önce KPSS puanlarına göre elemeye tabi tutulmasını, daha sonra ayrıca sözlü ve yazılı sınava tabi tutulmasını ön görüyor.

Merkezi yapılacak yerleştirmeler ise ÖSYM aracılığı ile yaptırılacak B grubu kadrolara atanacakların merkezi yerleştirilmesi işlemini ifade ediyor.

Belediyeler Tarafından Yapılacak Sınavlara İlişkin Esaslar (Yerleştirme Merkezi olmayıp Belediyece Yapılacak Sınavla Gerçekleştirilecekse)

Öncelikle, belediyelerin alıma ilişkin olarak ilana çıkması gerekecek. Bu ilanın, son başvuru tarihinden en az 30 gün önce belediyenin internet sitesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü internet sitesinde, Cumhurbaşkanınca belirlenecek diğer bir kurumun internet sitesinde ve Resmi Gazetede duyurulması gerekiyor.

İlanda yer alması gereken hususlar:

Atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan ve dereceleri;
Sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puan;
Başvuru tarihleri ile başvuru yöntemi;
Başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeler;
Yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar.

Başvuru Şartları

Öncelikle adayların sınava başvurabilmesi için, Yönetmelikte belirtilen ön şartları sağlamış olmaları gerekiyor;

Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler),
657 sayılı Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde yer verilen suçlardan mahkûm olmamak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Kurumların engelli personel çalıştırma yükümlülüğü kapsamı dışında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak (Bu bentte yer alan “vücut veya” ile “veya vücut sakatlığı ile özürlü” ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır).
Geçerli bir KPSS puanına sahip olmak,
Alım yapılacak kadro unvanları için duyuruda belirtilen asgari niteliklere sahip olmak,
Sınav konuları

Yazılı veya sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini konularını kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.