T.C. SAYIŞTAY 7. DAİRESİ 19.4.2016 TARİHLİ KARARI Verilen karar kapsamında, gerekli usul şartlarının yerine getirilmesi durumunda belediyelerce amatör spor kulüplerine ödül ve harcırah verilmesi kamu zararına sebebiyet vermemektedir.

KARAR : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının talebi üzerine … Büyükşehir Belediye Meclisinin vermiş olduğu … tarih ve … nolu kararında, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, antrenör ve öğrencilere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (m) bendi gereğince Başkanlık Makamının uygun gördüğü miktarda nakdi ödül verilmesi hususunda izin verilmiştir.

Bu karar kapsamında, 2014 Yılı ……… Yaylası Güreş ve Kültür Festivali kapsamında organize edilen yağlı güreş müsabakalarında başarı göstererek dereceye giren güreşçilere toplam ……… TL tahsis edilmiştir.

Söz konusu Güreş Müsabakası …… Belediyesi tarafından bir organizasyon firması ile ……. TL bedelle sözleşme yapılmak suretiyle düzenlenmiş olup, ……. TL sinin … Belediyesi tarafından, geri kalan …… TL sinin de …… Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilmesi öngörülmüştür.

Yağlı Güreş Organizasyonunda sporculara ödenecek olan ödül bedellerinin, … Büyükşehir Belediyesi tarafından, … Belediyesine tahsis edildiği, dağıtım konusunda tamamen … Belediyesinin sorumluluğunun bulunduğu ve ödüllerin dağıtımının tamamen ……. Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğu, yine aynı şekilde sözleşmeden doğan cezai işlemlerin de, ……. Belediyesi tarafından yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Öte yandan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak Hazırlanmış bulunan “YAĞLI GÜREŞ MÜSABAKA TALİMATI”nın, “Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemci ve Hakem ücretleri, sporcu ödülleri ve görevli ücretleri” başlıklı 30.maddesinde; “f) Sporculara verilecek ödül Federasyon tarafından, yolluklar günün ekonomik koşulları dikkate alınarak organizasyon kurulunca belirlenir” düzenlemesi yer almış bulunmaktadır.

Anılan hüküm uyarınca güreşçilere “ödül” ve “yolluk” olmak üzere iki ayrı ödeme yapılabilecektir.

“Ödüller” Federasyon tarafından her yıl belirlenerek valiliklere bildirilmekte ve tüm ülke genelinde bu ödül sisteminin uygulanması sağlanmaktadır.

“Yolluklar” ise herhangi bir mevzuat hükmü kıstas alınmadan günün ekonomik koşulları dikkate alınarak, güreş müsabakalarını düzenleyen organizasyon kurulunca belirlenecektir.

Rapor konusu yağlı güreş müsabakasında güreşçilere nakden ödenen ödüller ve dereceye girsin veya girmesin bütün güreşçilere miktarları düzenleme komitesi tarafından belirlendiği anlaşılan yolluk ödemeleri de aynı listede topluca gösterilmiştir. Ancak güreşçilerin isimleri ve imzalarının da bulunduğu söz konusu listede yolluklar ile ödüllerin sehven ters sütunlara yazıldığı görülmektedir. Yani “Nakdi Ödül” başlıklı sütuna yolluklar, “Yolluk” başlıklı sütuna ise ödüller yazılmıştır. Sütun başlıkları dikkate alınmadan ödenen ödül rakamları incelendiğinde; dereceye (ilk 8) giren güreşçilere, boy ve derecesine göre 75,00 – 450,00 TL arasında ödül verildiği ve verilen ödüllerin ise Federasyon tarafından belirlenen 2014 yılı ödül listesine uygun olduğu görülmektedir. Dolayısıyla raporda izahı sorgulanan “Nakdi Ödül” sütunundaki ödemelerin, aslında, ödüller ile hiçbir ilgisi bulunmayıp, güreşçilere yapılan yollukları gösterdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Talimatın yukarıda yer alan hükmü uyarınca, “yolluklar” için Federasyon veya diğer mevzuatta belirleyici bir düzenleme yer almadığından, Organizasyon Kurulunca belirlenebilecektir.

Kaldı ki 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de yer alan;

“b) (…….) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla (…….) her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” Düzenlemesi uyarınca amatör spor karşılaşmaları düzenlemek belediyelerin yetkisi altında bulunmaktadır. Doğal olarak, amatör spor karşılaşmalarının düzenlenmesi kapsamına, rapor konusuyla ilgisi olduğu üzere, herhangi bir kulübe bağlı olmaksızın müsabakalara katılması beklenen sporcuların, davet edilerek, yolluklarının ve diğer masraflarının karşılanması da girebilecektir. Bu kapsamda sporculara ödenecek yollukların yasal bir üst limiti bulunmadığı için bunlara ödenen yollukların miktarından hareketle kamu zararının oluştuğunu iddia etmek te mümkün olamayacaktır. Somut olarak bir kamu zararından bahsedebilmek için herhangi bir mevzuatta bu yollukların üst limitinin belirlenmiş olması gerekmektedir ki yukarıda da bahsedildiği üzere yağlı güreşler konusunda böyle bir durum söz konusu değildir.Dolayısıyla ……. Belediyesine tahsis edilen ……. TL nin ödül ve yolluk olarak dağıtılması suretiyle bir kamu zararı oluştuğu ileri sürülemez.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle, söz konusu hususta bir kamu zararı oluşmadığından ilişilecek husus bulunmadığına, (Üye ……..’in, “Sorguda gösterilen bütün ödemelerin “nakdi ödül” olarak değil, “yolluk” olarak dikkate alınarak, yeniden değerlendirilmek suretiyle tekrar sorgu konusu yapılması ve sorumlulardan bu şekilde yeniden savunma alınmasının gerekli olduğu, kamu zararı olduğu iddia edilen ödemeler ile ilgili olarak ahizleri de gösterecek şekilde ayrıntılı bir kamu zararı tablosunun rapora eklenmesi gerektiği düşüncesiyle, 6100 sayılı Kanunun “Bekletici sorun” başlıklı 165 inci maddesi uyarınca raporun denetçiye iadesine hükmolunması uygun olacaktır. Ayrıca, organizasyon firmasından sözleşme gereğince cezai şart olarak kesilmesi gerekip de kesilmeyen ve idareye iadesi gereken paralar ile ilgili olarak hesaplanan; ………-TL ve güreşçilerden …’na yapılan mükerrer yolluk ödemesi ……..-TL) ile hesap hatasından kaynaklanan …….-TL olmak üzere toplam; …….-TL olmak üzere toplam ……..-TL tutarındaki kamu zararının sorumluları adına tazmini gerekir” şeklindeki ayrışık görüşüne karşı) oy çokluğuyla, 19.04.2016 tarihinde karar verildi.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.