2886 sayılı Kanun’un 31’inci maddesinde; İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararlarının, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanacağı veya iptal edileceği; İta amirince karar iptal edilirse ihalenin hükümsüz kalacağı belirtilmiştir.

2886 sayılı Kanun’un uygulanması bakımından belediyelerde ita amiri kavramını belediye başkanı karşılamaktadır. Dolayısı ile gelir getirici işlemlere ilişkin ihalelerde ihaleyi iptal etme yetkisi belediye başkanına tanınmıştır.

Belediye başkanları bu yetkiyi kullanırken herhangi bir sınırlama ile karşı karşıya mıdır? Yani herhangi bir gerekçe göstermeksizin ya da somut olaya dayanmaksızın 2886 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilen ihalelerde iptal yetkisi kullanabilecekler midir?

Hukukun temel ilkelerinden birisi, öngörülebilirlik ilkesidir. Yani Yasalara dayanarak işlem yapanların keyfi uygulamalara maruz kalmaksızın önlerini görebilmeleri gerekmektedir. Yasalar kamu idarelerine zaman zaman konunun özelliğinden dolayı takdir yetkisi tanımakla birlikte, bu taktir yetkisinin de yine hukuk sınırları içerisinde kullanılması gerekmektedir. Yani taktir yetkisinin gerekçelere dayandırılarak kullanılması esastır.

Bu çerçevede, ita amirlerinin 2886 sayılı Kanun’un 31’inci maddesinde tanınan takdir yetkisini kullanırken kararlarını gerekçelendirmeleri gerekmektedir.

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 2011/1650 E.  ,  2017/1144 K. Sayılı Kararında da: 2886 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile ihaleyi onaylayıp onaylamama konusunda ita amirine takdir yetkisi tanındığı, fakat bu yetkinin kullanılmasının mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ve işleme dayanak gösterilen sebep açısından yargı denetimine tabi olduğu, dosyadaki bilgi ve belgelerden, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiğine ilişkin herhangi bir somut bilgi veya belgenin bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlem tesis edilirken takdir yetkisinin davalı idarece hukuka uygun olarak kullanılmadığı sonucuna varıldığı belirtilmiştir.