Devlete ait arazilerin tarımsal üretim yapılmak üzere kiraya verilmesine ilişkin tebliğ yayınlandı.

Hangi taşınmazlar kiralanabilecek

 400 sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere kiralanabileceği düzenlendi.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları ifade etmektedir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ise herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet veya bir kamu hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, mer’alar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz malları ifade etmektedir.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen taşınmazlar kiralanamayacak.

Kimler kiralama yapabilecek ve kiralamanın şartları neler olacak

 Taşınmazlar, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olanlar ile köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden çiftçilere kiraya verilebilecek. İlan edilecek taşınmazları idare re’sen belirleyebileceği gibi, çiftçilerin talebi üzerine değerlendirme yaparak da belirleyebilecektir.

İlan sonucunda taşınmazların kiralanmak üzere talep edilmemesi durumunda, diğer gerçek veya tüzel kişilere de kiralama yapılabilecektir.

Bu çerçevede, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere altmış dönüme kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilecektir.

İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini tarafından ilan edilecek tarım arazilerini kiralamak isteyen çiftçiler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak ilan süresi içerisinde idareye başvuracaklardır. Başvuru yapıldıktan sonra idare puanlama işlemi yapacaktır.

Puan değerlendirme süreçleri sonucunda hak sahibi, puanlarda dikkate alınarak kura çekimi suretiyle belirlenecektir.

Puanlama nasıl yapılacak

 Başvuru sahibi;

  • Taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı ve o köyde/mahallede ikamet ediyorsa 20 puan; nüfusa kayıtlı olmayıp 3 yıl süreyle ikamet ediyorsa 10 puan; nüfusa kayıtlı olup ikamet etmiyorsa 5 puan alacaktır.
  • Hiç toprağı yoksa 60 puan; 10 dönümden az varsa 40 puan; 10-20 dönüm arasında toprağı varsa 30 puan; 20-30 dönüm arasında toprağı varsa 20 puan; 30-40 dönüm arasında toprağı varsa 10 puan alacaktır.
  • Evli olup reşit olmayan 3 ve üzeri çocuğu varsa 20 puan; evli olup reşit olmayan 2 ya da 1 çocuğu varsa 15 puan; evli olup çocuğu olmayanlar 10 puan; evli olmayanlar 5 puan alacaktır.

Kiralama ne kadar süreyle yapılabilecek kira bedeli ne kadar olacak ve sözleşmeye ilişkin diğer şartlar neler olacak.

 Tarım arazileri Tebliğ kapsamında on yıl süreyle kiraya verilecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece on yıl daha uzatılabilecek.

İlk yıl için tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğu olacak. Araziler sahiplerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecek. Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılarak uygulanacak. Kira ücretlerinin, dörtte biri peşin olmak üzere taksitli ödenmesi imkânı da bulunmakta.

Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanacak. Taşınmaza ilişkin kira sözleşmeleri devredilemeyecek ve bu sözleşmelere ortak alınamayacak. Kiracı, kiraya verilen yeri genişletemeyecek, değiştiremeyecek, amacı dışında kullanamayacak ve başkasına kiraya veremeyecek.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.