Emlak vergisi ne zaman zamanaşımına uğrar?

Bilindiği üzere mevzuatımız amme alacaklarının idarelerce belirli bir süre içerisinde hesaplanarak tahakkuk edilmemesi ya da tarh edilip tahakkuka bağlansa da tahsil edilmemesi durumunda, söz konusu kamu alacaklarının zamanaşımına uğraması hususunu düzenlenektedir.

Emlak vergisi açısından söz konusu düzenlemelerin yer aldığı kanunlar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundur.

Emlak vergisi zamanaşımı süresi ne zaman başlayacaktır ve zamanaşımı hangi şartlarda gerçekleşecektir?

Zamanaşımı süresinin başlamasından kasıt, zamanaşımının gerçekleşmesi için mevzuatta ön görülen sürenin dolup dolmadığının hangi günden itibaren hesaplanmaya başlanacağıdır.

1319 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı süresinin, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının ilgili belediyece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayacağı düzenlenmiştir.

Kanun Koyucu, Emlak Vergisi Kanunu ile zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren hesaplanacağını belirlemekle birlikte, zamanaşımının ne kadar süre geçmesi ile gerçekleşeceğini ön görmemiş, bunun yerine genel hükümlere atıf yapmayı tercih etmiştir.

1319 sayılı Kanunun 37’inci maddesinde; bu Kanuna göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Dolayısı ile emlak vergisi tarh ve tahsil zamanaşımı süresi konusunda 213 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine bakılması gerekecektir.

213 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde; vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içerisinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmemesi durumunda zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmişir.

6183 sayılı Kanunun 102 inci maddesinde ise; amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmemesi durumunda zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmiştir.

Dolayısı ile emlak vergisi açısından tarhiyat zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu anlaşılmaktadır.

213 ve 6183 sayılı Kanunların zamanaşımına ilişkin hükümleri ile 1319 sayılı Kanunun zamanaşımına ilişkin hükmü birlikte değerlendirildiğinde emlak vergisi;

  • Bildirim dışı kalan taşınmazın idarece bildirim dışı bırakıldığının öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayacak ve beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmemesi halinde tarh zamanaşımına,
  • Vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmemesi halinde ise tahsil zamanaşımına uğrayacaktır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sitemizde ter alan yazılar, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz (sosyal medya hesaplarında sitemiz linkiyle paylaşılması hariç). Aksi durumda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan haklar kullanılacaktır.