İhale edilen işle ilgili olarak yüklenicinin idarenin taşıtlarını kullanamayacağına ilişkin Sayıştay kararı bulunmaktadır. 23.02.2016 tarihli karara aşağıda yer verilmiştir.

T.C. SAYIŞTAY TEMYİZ KURUL KARARI – K. 41508 T. 23.2.2016

DAVA : Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : 101 sayılı llam’ın 3’üncü maddesi ile, … Belediyesi ile …Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan “Tıbbi Atık Bertaraf Protokolü” hükümleri gereğince tıbbi atıkların …’ta bulunan sağlık kuruluşlarından toplanması, taşınması ve sterilizasyon işlemleri yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğu halde, … tarihinden itibaren bölgedeki tıbbi atıkların toplama ve taşıma işinin Belediyeye ait …plakalı araçla yapılarak, atıkların …’daki tesise teslim edilmesine rağmen, yüklenici firmanın hizmet bedelini belediyeye fatura ederken toplama ve taşıma işlemlerini de kendi araçları ile yapmış gibi faturalandırması nedeniyle …-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlular göndermiş oldukları ortak dilekçede özetle,

13.03.2015 tarih ve 158 sayılı yazı ile … Tem. Yem. San. Tic .Ltd. Şti.’ne fazla ödenen paranın yatırılması tebliğ edilmiş olup, aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeden dolayı firmaya 20.03.2015 tarihinde 2015/175 Esas no ile … 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldığını; söz konusu tebliğe istinaden yüklenici firmanın, fazla ödeme yapılmadığı gerekçesiyle ile ilamın kaldırılmasını talep ettiğini belirterek, tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

Başsavcılık karşılama yazısında;

“… Belediyesi 2013 Yılı Hesabının 6. Daire’de yapılan yargılaması sonucu çıkarılan 08.01.2015 tarihli 101 sayılı ilam’ın 3. maddesindeki tazmin hükmüne Karşı Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi sıfatlarıyla temyiz talebinde bulunan … ile … ilgi yazıları ile gönderilen tarihsiz dilekçe ve eki incelendi.

Buna göre;

Dairesince “Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri gereğince belediye tarafından yüklenici ile imzalanan “Tıbbi Atık Bertaraf Protokolü” uyarınca yapılan uygulamanın hatalı gerçekleştirilmesi sonucu belirlenen fazla ödeme tutarına tazmin hükmolunulduğu görülmektedir.

Sorumlular; üstleniciye, tazmin tutarının belirttikleri hesaba yatırılmasını tebliğ ettiklerini, sebepsiz zenginleşme nedeniyle de mahkeme nezdinde dava açıldığını ifade ederek; yüklenicinin itirazda bulunduğunu; gerekçelerinin ise; yeniden değerleme oranının eklenmesi suretiyle bulunan tutarın diğer komşu İl uygulamalarındaki tutardan düşük kaldığını, Çevre Kurulunun yetkili olduğu hususta karar alması gerektiğine dayandığını belirtip; tazmin hükmünün uhdelerinden kaldırılmasını istemektedirler.

Belediye ile yüklenici arasındaki protokolün ilgili hükmünün; “tıbbi atıkların taşınması ve bertaraf edilmesini içerdiği halde taşımanın belediyeye ait araçlarla yapılıp sterilizasyonunun …’da yüklenicinin tesisinde yapıldığı anlaşılmakta; … Mahalli Çevre Kurulu’nun .. yılı için yaptığı belirlemenin takip eden yıl için yeniden değerleme oranı çerçevesinde bulunan yeni tutarın esas alınılması ile çıkarılan fazla ödeme tutarı mevcuttur. Dolayısıyla, gerekçeli Daire kararı yerindedir. Korunması uygun bulunmaktadır.” denilmiştir.

Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, … Belediyesi ile …Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan “Tıbbi Atık Bertaraf Protokolü” hükümleri gereğince toplama ve taşıma işlemlerinin yüklenici firma tarafından yapılması gerektiği halde belediye tarafından yapılmasına rağmen yükleniciye toplama, taşıma ve bertaraf birim fiyatı üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür.

2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre çıkarılan ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin “Belediyelerin yükümlülükleri” başlıklı 9’uncu maddesinde;

” Belediyeler;

a) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,

b) Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/ taşıttırmakla,

c) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/ işlettirmekle,

d) Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için (Değişik ibare: RG-30/3/2010-27537) (1) çevre lisansı almakla,

e) Tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla,

f) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle,

g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/ eğitimini sağlamakla,

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla,

i) Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla,

yükümlüdürler.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm gereği, … Belediyesi Tıbbi Atık Planına uygun olarak Belediye sınırları içerisinde ve denetiminde, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerden ayrı ayrı toplanması, taşınması, tekniğine uygun sterilize edilmesi ve evsel atık niteliği kazanan atıkların … Çevre Hizmetleri Birliği katı atık depolama alanında bertaraf edilmesi amacıyla, … Belediyesi, … İli Çevre Hizmetleri Birliği ve …Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. arasında .. tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan protokolün “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı bölümünde;

“1-ldare adına işlemleri yürüten yüklenici “Tıbbi Atık Üreticisine”ne ilgili kanun, yönetmelik ile genelge esaslarına göre hizmet vermekten sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplama, taşıma ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştirecektir.

2-Tıbbi atıkların taşınması sırasında söz konusu yönetmeliğin 28. maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı yeterli sayıda tıbbi atık taşıma aracı Yüklenici tarafından temin edilecektir.

10-Tıbbi atıkların taşınması ve bertaraf sahasında bertaraf edilmesi sırasında “Tıbbi Atık Takip Formları” düzenlenecektir. Tıbbi Atık Takip Formlarının bir örneği aylık olarak … Belediyesine verilecektir. Bu formların bir sureti toplanan ayı takibeden ayın ilk on beş günü içerisinde idareye teslim edilecektir. İdarenin istemesi durumunda yüklenici tıbbi atık takip formlarını günlük veya haftalık olarak İdareye sunmak zorundadır.

11-Tıbbi atıkların taşınması ve bertaraf sahasında bertaraf edilmesi sırasında “Tıbbi Atık Takip Formları”ndaki tıbbi atık miktarlarına göre yüklenici aylık olarak sağlık kuruluşlarına 2012 … Mahalli Çevre Kurulu kararında belirlenen fiyat ile faturalandırma yapacaktır.

…” hükümleri yer almıştır.

Bu hükümler uyarınca tıbbi atıkların …’ta bulunan sağlık kuruluşlarından toplanması, taşınması ve sterilizasyon işlemleri yüklenici firmanın sorumluluğunda olup; yüklenici firmaya yapmış olduğu hizmet karşılığında … Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ödeme yapılabilecektir.

Yukarıda belirtilen protokol hükümlerine rağmen, … tarihinden itibaren Belediye sınırları içerisinde ve denetimindeki sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerden ayrı ayrı toplanma ve … Çevre Hizmetleri Birliği Katı Atık Depolama Alanına taşınma işlerinin … Belediyesi tarafından Belediyeye ait …plakalı araçla yapıldığı; fakat, yüklenici firmanın hizmet bedelini Belediyeye fatura ederken toplama ve taşıma işlemlerini de kendi araçları ile yapmış gibi faturalandırdığı tespit edilmiştir.

Yüklenicinin 101 sayılı İlam’a ilişkin Belediye’ye göndermiş olup temyiz dilekçesi ekinde sunulan itirazındaki gerekçesi ise, yeniden değerleme oranı ile bulunan tutarın diğer komşu il uygulamalarındaki tutardan düşük kaldığı ve … Mahalli Çevre Kurulunun 2013 yılı tıbbi atık bertaraf bedelini belirleyerek karar alınması gerektiği yönündedir.

… Mahalli Çevre Kurulu 08.06.2012 tarih ve 12/03 sayılı kararı ile mücavir alan dışındaki toplama, taşıma ve değerleme bertaraf ücretini, 2010 yılı ücreti olan 1,60-TL/kg’a %7,7 oranında yeniden değerleme ücreti ekleyerek 2011-2012 yılı ücretini (1,72-TL/kg); 2011-2012 yılı ücreti olan 1,72-TL/kg’a %10.26 oranında yeniden değerlene ücreti ekleyerek 2012-2013 yılı toplama, taşıma ve değerleme bertaraf ücretini 1,90-TL/kg olarak belirlemiştir.

Sadece bertaraf bedelini ise 2010-2011 yılı için 0,50-TL/kg (KDV hariç) olarak belirlemiş, fakat sonraki dönemler için güncelleme yapmamıştır. 20102011 yılı için geçerli olan bertaraf bedeli için yukarıda uygulanmış olan yeniden değerleme oranlarında artış yapıldığında (2010 yılı için %7,7-2011 yılı için %10,26) 2012-2013 yılı bertaraf ücreti 0,59-TL/kg (KDV hariç) olmaktadır. Dolayısıyla İlam’da toplama ve taşıma işini yapmayan yükleniciye sadece bertaraf bedeli olarak 0,59- TL/kg üzerinden ödeme yapılması gerektiği yönündeki tespit yerinde görülmüştür.

SONUÇ : Bu itibarla, dilekçi iddialarının reddi ile 101 sayılı İlam’ın 3’üncü maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, 23.02.2016 tarihinde karar verildi.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.