9 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte çeşitli ekleme ve değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemelerden dikkat çeken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

A) Değişiklik Yönetmeliğiyle esas Yönetmeliğin 8’inci maddesine eklenen hükümle, işyeri devirlerinde devralana mevzuatta belirtilen fiziki ve hükmi şartları sağlayabilmesi için ek süre verilmesi düzenlemesi yapılmıştır. Buna göre, devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için devralana en fazla altı aylık süre verilecektir ve verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği takdirde devir işlemi yapılamayacaktır.

B) Değişiklik Yönetmeliğiyle esas Yönetmeliğin 9’uncu maddesine eklenen hükümle, gayrisıhhi müesseseler için sınıf tespiti yetkisinin Sağlık Bakanlığından görüş almak yerine tamamen bu Bakanlığa devredildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, Yönetmelik ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisıhhî müesseseler için sınıf tespiti; ilgili tesisin neden olabileceği kirleticilerin nitelik ve niceliği ile izalesi konusundaki proje ve açıklama raporu, neden olabileceği çevre sağlığı riskleri, açıklamalı proses akım şeması, eğer kurulu ise kapasite raporu (yoksa kişinin beyanı), toplam motor gücü, toplam personel sayısı ve tesisin diğer özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

C) Değişiklik Yönetmeliğiyle esas Yönetmeliğe eklenen Ek 2’nci maddeyle açılacak iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının mesleki ve yeterlilik durumlarının belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeler getirildiği görülmektedir. Buna göre, bahsi geçenlerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması gerekecektir. Ancak bu sıralanan mevzuatta yer alan belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmayacaktır. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttı aranacak ve Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında değerlendirilecektir.

Ayrıca, Yönetmelik kapsamında açılacak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında mesleki eğitimlerini tamamlamış olmaları zorunlu olacaktır. Ancak iş yeri sahibinden veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarından, E 2’nci maddenin birinci fıkrasında sayılan belgelerden birisine sahip olanların, mesleki eğitimleri tamamlanmış kabul edilecektir.

D) Değişiklik Yönetmeliğiyle esas Yönetmeliğe eklene Ek 3’üncü maddeyle işyerlerinin faaliyetten geçici süreyle men edilmesine ve uygulanacak idari para cezalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Buna göre, Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrası ve 23’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus on beş günlük süre verilecektir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1’inci maddesi gereğince işletmeciye idari para cezası verilecektir. Ayrıca gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve on beş günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilecektir. Aykırılıkların ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılacaktır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bakımından 2559 sayılı Kanunun 6’ncı ve 8’inci madde hükümleri saklı tutulmuştur.

E) Yönetmeliğin ekinde yer alan örnek 1 (sıhhî işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu) ve örnek 2 (gayrisıhhî müessese açma ruhsatı başvuru/beyan formu) formlarının ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmeyeceği istisnasının yürürlükten kaldırıldığı görülmektedir.

F) Değişiklik Yönetmeliğinin takip eden maddeleriyle sıhhî müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak nitelikler ile gayrisıhhî müesseseler listesinde çeşitli değişiklik ve eklemeler yapıldığı görülmektedir.

G) Değişiklik Yönetmeliği ile esas Yönetmeliğe eklenen Geçici 7’nci maddeyle, yapı kayıt belgesine sahip yapılarda faaliyet gösterecek işyerlerine ilişkin başvurularda, yapı kullanma izin belgesi aranmayacağına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir. Buna göre, Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip yapılarda açılmak istenen işyerlerinin, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırılmaları için gerekli olan can ve mal güvenliği ile ilgili Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümlerinde belirtilen şartları taşımaları halinde, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın ruhsatlandırılacağı ifade edilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliğinin tamamına ulaşmak için tıklayınız