Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımladı. Yapılan düzenleme ile  mesleğe giriş şartları ve yapılacak sınava ilişkin konular ve sınav usulü belirlenmiş oldu.

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için aranan şartlar nelerdir? Bu Konu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre mahalle bekçisi olmak için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

şartları aranmaktadır. Ayrıca yapılan düzenlemeye göre, İlkokulu bitirmiş olma şartı İçişleri Bakanlığınca üst sınır getirilerek düzenlenebilecektir. Yani yayımlanacak sınav ilanlarınca Bakanlık daha üst öğrenim şartı getirebilecektir.

Yapılacak Olan Sınavın Usulü

Yönetmeliğim 11’inci maddesine göre giriş sınavları; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılacaktır.

Mahalle Bekçiliği Sınavı Konuları Nelerdir?

Bu konu Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yazılı sınav; Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel kültür konularından oluşacaktır.

Mahalle Bekçisi Olmak İçin Sağlık Şartları Nelerdir?

Ancak, ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur” kararı verilenler, yazılı sınava alınırlabilecektir.

Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre, adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Adaylar, ön sağlık kontrolü komisyonuna; ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları sunmak zorundadır. Bütün bu bilgi, belge ve raporlar, aldırılacak olan memuriyete giriş raporları ile birleştirilerek Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur” veya “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

Hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavın diğer aşamalarına geçemezler.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.