Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

 

Amaç ve kapsam

MADDE 283 – (1) Bu Bölümün amacı; kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 284 – (1) Bu Bölümde geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Çekiliş: Dağıtılacak ikramiyeleri kazanan numaralar, sayı grubu veya kişilerin kura çeşitleri ile belirlenmesini,

ç) Gayrisafi hasılat: İdarenin piyango ve benzeri şans oyunlarından sağladığı gelirlerden, ikramiyeler ve Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan hasılatı,

d) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

e) Hemen-Kazan: Belirli ikramiyeleri ihtiva eden özel biletlerin üzeri kapalı kısımlarının kazınarak ikramiyeyi gösteren sayı veya işaretin çıkarılması suretiyle oynanan şans oyununu,

f) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

g) Lisans: İdare tarafından, şans oyunlarını plânlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere verilen izni,

ğ) Net hasılat: Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,

h) Piyango: Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyununu,

ı) Sayısal Loto: Belirli bir rakam grubu içinden çekilecek kura sonunda saptanan adetlerde rakamların bilinmesi halinde ikramiye verilmesi esasına dayanılarak tertiplenen şans oyununu,

i) Şans oyunları: Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, sayısal oyunlar, hemen-kazan ve benzeri oyunları,

j) Talih oyunları: Beceri veya şansa dayanan fiş, jeton veya para ile oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinalarında oynanan oyunları,

ifade eder.

Görev

MADDE 285 – (1) İdarenin görevleri şunlardır:

a) Piyango planlarını hazırlamak, piyango biletlerinin basımını ve satışını sağlamak, piyango çekilişlerini gerçekleştirmek ve ikramiyelerini ödemek.

b) Sayısal loto sistem ve planlarını hazırlamak ve uygulamak, tertip ve çekilişlerini gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek.

c) Hemen-kazan oyunu planlarını hazırlamak ve bu oyunun tertip ve uygulanmasını gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek.

ç) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları tertip etmek.

d) Talih oyunlarını ve işletmelerini denetlemek, bu amaçla gerekli esasları belirlemek.

e) Karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertiplenmesine izin vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bu hususlara ait esasları belirlemek.

f) Gerektiğinde faaliyet konusuna giren oyunlarla ilgili bilet, kupon ve benzerlerini karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere yurtdışında pazarlamak.

g) Gerek görülen durumlarda faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bu kuruluşlarla ortaklık kurmak.

ğ) Faaliyet konuları ile ilgili uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

h) Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

 

Teşkilat

MADDE 286 – (1) İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarından oluşur.

(2) İdare, bu Bölümde düzenlenen ve saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, bir kamu kuruluşudur.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 287 – (1) Yönetim Kurulu İdarenin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu;

a) Genel Müdür,

b) İki Genel Müdür Yardımcısı,

c) Cumhurbaşkanınca atanan üç üye,

olmak üzere altı kişiden teşekkül eder.

(3) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre için atanırlar.

(4) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.

(5) Başkanın bulunmaması halinde, Başkan tarafından belirlenen Genel Müdür Yardımcısı üye toplantıya başkanlık eder.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 288 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Mevzuat çerçevesinde İdarenin yönetim ve gelişmesi için gerekli kararları almak.

b) İdarenin yıllık bütçesini, bilanço ve netice hesaplarını, kadrolarını ve faaliyet raporlarını incelemek, gerektiğinde değiştirmek, Genel Müdürün teklifi ile yönetim giderleri bütçesinin bölümleri içinde aktarmaları yapmak, bölümler arasında aktarma, ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Bakanlığın tasvibine sunmak için karar almak.

c) İdarenin yönetimi ile ilgili idari, teknik, personel, alım satım ve ihale yönetmeliklerini incelemek, onaylamak ve yetki sınırlarını tayin etmek.

ç) İdarenin yetki alanına giren piyango, şans oyunları ve müşterek bahis ihdası ile bunların planlarını tanzim, çekilişleri tertip ve icabında bunları tadil ve ilan etmek.

d) Talih oyunları ve işletmeleriyle, bunların denetimi için gerekli usul ve esasları belirlemek.

e) İdare gelirlerinin etkin bir şekilde ve gerektiğinde yerinde tahsilini sağlayıcı tedbirleri almak, buna ilişkin şekil ve şartları tespit etmek.

f) Yurtdışında benzeri kuruluşlarla müştereken yapılacak çekilişlere katılma kararı almak.

g) İlgili mevzuata göre; yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili faaliyetlerini yürütmek için ortaklıklar kurulmasına, bölge, şube müdürlükleri ile büro açmaya ve kapamaya karar vermek, bunların yetki ve çalışma esaslarını tespit etmek.

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında özel çekilişler tertip edilmesine karar vermek, çekiliş organizasyonunun kamu kurum kuruluşları, kamu tüzel kişileri, vakıflar veya kamu yararına çalışan dernekler tarafından üstlenilmesi halinde bu kuruluşlara yapılacak katkı miktarını tespit etmek.

h) İdare mallarının korunması hakkında lüzumlu kararları almak.

ı) Bağış kabul etmek, bağışta bulunmak.

i) Başbayiler ve bayilere verilecek komisyon miktar ve oranını belirlemek.

j) Mevzuatla verilen sair görevleri yapmak.

 

Merkez teşkilatı

MADDE 289 – (1) İdare merkez teşkilatı hizmet birimlerinden oluşur.

 

 

Genel müdür

MADDE 290 – (1) Genel Müdür İdarenin en üst amiridir ve İdare hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, plan ve programlara uygun olarak yürütmekle ve İdarenin faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari ve adli yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı İdareyi temsil etmekle görevli ve Bakana karşı sorumludur.

(2) Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

 

Genel müdür yardımcıları

MADDE 291 – (1) İdarenin hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

 

Hizmet birimleri

MADDE 292 – (1) İdarenin hizmet birimleri şunlardır:

a) Piyango Dairesi Başkanlığı,

b) Loto Dairesi Başkanlığı,

c) Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı,

ç) İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı,

d) Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı,

e) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

f) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

g) Personel Dairesi Başkanlığı,

ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

ı) Hukuk Müşavirliği.

 

Piyango Dairesi Başkanlığı

MADDE 293 – (1) Piyango Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Piyango planlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Piyango biletlerini basıma hazırlamak, basımını sağlamak, basılı biletleri tesellüm ve muhafaza etmek, biletlerin kontrolünü yapmak.

c) Piyango biletlerinin sevk planlarını düzenlemek, biletlerin satış merkezlerine sevk işlemlerini yapmak.

ç) Piyango biletlerinin satışlarını izlemek, satışların en yüksek düzeyde yapılabilmesi amacıyla satış merkezleri ile merkez arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Satılamayan piyango biletlerinin iade işlemlerini yürütmek, bunlara ait hesaplara esas olmak üzere gerekli belgeleri hazırlamak, iade edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri belirlemek.

e) İdarenin sözleşmeli başbayi ve bayilerinin bilet hareketlerinin mutabakatını sağlamak.

f) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

 

Loto Dairesi Başkanlığı

MADDE 294 – (1) Loto Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sayısal Loto sistem ve planlarını hazırlamak,

b) Sayısal Loto kuponlarının basımını sağlamak, kuponların başbayi ve bayiler ile İdarenin taşra teşkilatına sevk işlemlerini yapmak, lotonun oynanmasını sağlamak ve izlemek,

c) Sayısal Lotonun ülke düzeyinde organizasyonunu, iştirak oranının en yüksek düzeyde olması amacıyla başbayii, bayi ve İdarenin taşra teşkilatı ile merkez arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Sayısal Lotonun her oyun devresi sonucunun toplam hasılatını tespit etmek, toplam hasılata göre dağıtılacak ikramiyeleri belirlemek,

d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı

MADDE 295– (1) Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hemen – kazan oyununun sistem ve planlarını hazırlamak, oyun biletlerinin basımını sağlamak, biletleri tesellüm, muhafaza ve kontrol etmek, biletlerin sevk işlemlerini yapmak, satışını sağlamak ve izlemek, satılamayan biletlerle ilgili iade işlemlerini yürütmek.

b) Her türlü eşya piyangosu, diğer şans oyunu ve müşterek bahisleri tertiplemek, bilet veya kuponlarının basım, tesellüm, kontrolünü yapmak, bunların sevk işlemlerini yürütmek, satışını sağlamak.

c) Görev alanındaki her türlü oyuna ait ödenecek ikramiyeleri belirlemek ve bu oyunlarla ilgili diğer hizmet ve işlemleri yapmak.

ç) Doğrudan veya bir mal veya hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon veya iştirak numarası verilmek suretiyle tertip edilecek her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertibine izin verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı

MADDE 296 – (1) İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdarenin ana hizmet faaliyetlerine ait her türlü oyunlarda ikramiye kazananların belirlenmesi amacıyla çekilişleri düzenlemek, çekilişleri gerçekleştirmek, çekiliş sonuçlarının ilanını sağlamak, ikramiyelerin düzenli olarak ödenmesini sağlamak ve izlemek.

b) Çekilişler itibariyle ödenen ve İdareye irat kayıt olunacak ikramiyeleri belirlemek ve bunlarla ilgili muhasebeye esas olan belge ve kayıtları düzenlemek.

c) Piyango, sayısal loto, hemen – kazan ve benzeri oyunlar sonucunda ikramiye isabet edip, satış merkezleri ile sözleşmeli başbayi veya bayilerce ikramiyeleri ödenerek merkeze gönderilen bilet veya kuponların tesellümü ve kontrolünü yapmak, kontrol sonucunun gereğinin yapılmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

 

Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı

MADDE 297 – (1) Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Talih oyunları ve işletmelerini denetlemek.

b) Talih oyunları işletmelerinin denetimi amacıyla istihdam edilecek denetleme elemanlarını yönetmek, denetleme sonucu düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmek, raporların ilgili mercilere sunulmasına dair işlemleri yapmak.

c) Talih oyunları işletmeleri hakkında uygulanan cezalarla ilgili işlemleri yapmak, para cezaları, giderlere katılma payları ve diğer yükümlülüklerini izlemek ve tahsilini gerçekleştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 298 – (1) Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına, İdarenin merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;

a) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak,

b) İdarenin amaçlarını ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

 

c) İlgili mevzuatla veya Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmak,

ile yükümlüdür.

 

Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 299 – (1) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdare bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve onaylanan bütçenin uygulanmasını takip etmek.

b) İdarenin merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının bütün nakit, kıymet ve hesap hareketlerini takip ve kontrol etmek, gerekli belgeleri hazırlamak.

c) İdare ile ilgili her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerini yapmak veya taşra teşkilatıyla ilgili olanların yapılmasını sağlamak.

ç) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defter ve kayıtları tutmak, bununla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak.

d) Piyango, sayısal loto, hemen – kazan ve benzeri oyunlara ait satış, masraf ve kâr hesaplarını çıkarmak.

e) İdarenin yıllık bilanço, kar zarar cetvellerini düzenlemek.

f) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

 

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 300 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdarenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) İdare personelinin atama, özlük, emeklilik ve konut tahsis işlemlerini yürütmek, özlük hakları ile ilgili her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak,

c) İdarenin eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 301 – (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdare birimlerine ait görevlerin zamanında bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve daha hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaştırılması için destek sağlamak,

b) İdarenin ana hizmetlerinin çözümleme ve tasarımını yapmak, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,

c) Verilerin derlenmesi, girilmesi, işlenmesi ve sonuç değerlerinin elde edilmesi gibi değişik aşamalarda, iş bütünlüğünün sağlanması amacı ile planlamalar yapmak,

ç) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defterler ve kayıtları bilgisayar sistemi ile gerçekleştirmek,

d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 302 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdare için gerekli araç, gereç, malzeme ve kırtasiyelerin temin ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yapmak,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve her türlü taşıma işlemlerini yapmak,

ç) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

d) İdare personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

e) Genel evrak, arşiv ve diğer haberleşme hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

f) İdareyi ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait diğer hizmetleri yapmak,

g) Reklam hizmetlerini yürütmek,

ğ) İdarenin başbayiler ve bayilerle olan işlem ve hizmetlerini yürütmek,

h) Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

ı) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,

i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Hukuk Müşavirliği

MADDE 303 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) İdarenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b) İdarenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) Adli ve idari davalarla, her türlü icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, bunlarla ilgili merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek.

ç) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

d) İdare ile ilgili mevzuatı hukuki açıdan incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek.

e) İdare birimleri tarafından gönderilen mevzuat taslakları ile diğer iş ve işlemleri hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Taşra ve yurtdışı teşkilatı

MADDE 304 – (1) İdare, ilgili mevzuat hükümlerine göre taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarının kurulmasına veya kaldırılmasına yetkilidir.

 

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 305 – (1) Genel Müdürlük görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

(2) Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde, ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

(3) Genel Müdürlük, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

 

Yetki devri

MADDE 306 – (1) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 

Talih oyunları işletmelerinin bildirilmesi

MADDE 307 – (1) Talih oyunları oynanmasına izin verilen veya izni iptal edilen işletmeler ilgili merciler tarafından Genel Müdürlüğe derhal bildirilir.

 

Talih oyunları işletmecilerinin sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 308 – (1) Talih oyunları işletmecileri; bu Bölüm ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek, görevli denetim elemanlarının bu Bölüm hükümleri çerçevesinde yapacakları denetimlerle ilgili olarak, sözlü veya yazılı talepleri halinde para, jeton ve benzeri değerleri, her türlü bilgi, kayıt, hesap ve belgeleri anında ibraz etmek, görevlilere her türlü yardımı yapmak, işletmelerinde gerekli her türlü değişiklikleri ve düzenlemeleri yerine getirmek, gerekli oyun makinaları, oyunlarla ilgili ve diğer araç ve gereçleri almak ve kullanmak zorundadırlar.

 

Denetim ile ilgili giderler

MADDE 309 – (1) Talih oyunları işletmelerinden alınacak giderlere katılma payları ve para cezaları Genel Müdürlük bütçesi içinde ayrı bir hesapta izlenerek, talih oyunları işletmelerinin denetimleri ile ilgili yapılacak her türlü giderler, denetleme elemanlarına ödenecek ücret ve özlük haklarına ait harcamalar bu hesaptan karşılanır. Bu hesaptan yapılan yatırım harcamaları Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Talih oyunları ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği harcamalara dair usul ve esaslar, Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir. Bu hesabın gelir ve giderleri Genel Müdürlüğün denetimine dair hükümlere tabidir. Bu hesabın gelirlerinin yeterli olmaması halinde, giderleri Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.

 

Yurtdışı faaliyetler ve ortaklıklar

MADDE 310 – (1) İdare, Bakanlığın izni ile yurt dışında satılmak ve karşılığı Türk Lirası veya döviz olarak ödenmek üzere piyango, sayısal loto, hemen – kazan ve benzeri oyunlar tertip edebilir ve faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında ortaklık kurabilir, müşterek çekilişler yapabilir.

 

Personel

MADDE 311 – (1) Özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

(2) Genel Müdürlükte, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre uzman ve uzman yardımcısı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilir.

 

Bütçe

MADDE 312 – (1) İdarenin takvim yılı itibariyle hazırlanacak bütçesi Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer. İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri araştırma yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine karşılık olarak ayrılır. Bunun esasları ve sarf şekli yönetmelikle belirlenir.

(2) Karşılık hesabından, yukarıdaki fıkralarda belirtilen giderler yapıldıktan sonra kalan bakiye her yıl sonunda genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir.

 

İdare mevduatı

MADDE 313 – (1) İdare tarafından bankalara yapılacak tevdiat hususi mevduat hakkındaki hükümlere tabidir.

 

Çekilişlerin yayını

MADDE 314 – (1) Piyango çekilişleri özet olarak, loto çekilişleri naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun tüm ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalından yayınlanır. Çekiliş sonuçları özet halinde en az birer defa radyo ve televizyonda haber olarak duyurulur. Bu maddede belirtilen yayınlara ait Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yapılacak giderler Genel Müdürlükçe karşılanır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.