7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5393 Sayılı Kanunda Düzenlemeye Gidildi
Yapılan yasal düzenleme ile 5393 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine ekleme yapılmış, Kanuna ayrıca geçici 12 nci madde eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile genel olarak müze ve ören yerlerinin su tarifelerine limit getirilmiş ve önceki borçlara ilişkin şartlı kısmi af düzenlemesi yapılmıştır.

Kanunun ek 2 nci maddesinde yapılan düzenleme:

………MADDE 11 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerleri için, belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri tarafından belirlenecek su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini geçemez.

Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerlerinde, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın müze ve ören yerlerinde elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması için uygulanacak tarife; tüketim miktarına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin aynı dönemdeki su tarifesinde kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesinin yüzde onunu geçemez.” ………….

Hükümden anlaşılacağı üzere, kapsamdaki müze ve ören yerleri için belirlenecek su ve atık tarifelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini geçemeyeceği düzenlenmiştir. Yani müze ve ören yerleri için daha düşük su ve atık su tarifesi belirlenebilecekken, belirlenecek tarife kamu kurum ve kuruluşları için belirlenmiş olan tarifeden yüksek olamayacaktır. Aynı şartlar altında, 5686 sayılı kanun kapsamındaki kullanımlarda ise üst limit, kamu kurum ve kuruluşları su ve atık su tarifesinin yüzde on artırımlısı olarak belirlenmiştir.

Kanuna Eklenen Geçici 12 nci Madde:

………MADDE 12 – 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 – Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerlerinde; su ve atık su bedeli ile 5686 sayılı Kanunda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması için büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince uygulanan ve tarifelerinden kaynaklanan alacak asıllarının yüzde ellisinin peşin ödenmesi kaydıyla; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla su ve atık su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zam dâhil) ile bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerinin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zam dâhil) tahsilinden vazgeçilir; varsa başlatılmış icra takipleri düşer, açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama gideri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ve infaz edilmeyen mahkeme kararlarına konu alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tahsilinden vazgeçilir.” ………

Hükümden anlaşılacağı üzere, yine Kanun kapsamındaki müze ve ören yerleri için, su ve atık su bedeli ile 5686 sayılı Kanundan kapsamındaki kullanımlardan kaynaklanan tarifelerden doğan alacak asıllarının yüzde ellisinin peşin ödenmesi şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (24.12.2019) su ve atık su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zam dâhil) ile bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerinin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zam dâhil) tahsilinden vazgeçileceği düzenlenmiştir.

Dikkat edilecek husus, tarifelere ilişkin düzenlemenin 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, şartlı kısmi affın ise 24.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğidir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.