Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

 

Amaç ve kuruluş

MADDE 754- (1) Bu Bölümün amacı Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kuruluş ve teşkilatı ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Bölümde kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili, özel bütçeli, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kısa adı “NATEN” olup merkezi Ankara’dadır. Enstitü, kanunlarda ve bu Bölümde düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabidir.

 

Tanımlar

MADDE 755- (1) Bu Bölümde adı geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bakan: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını,

c) Enstitü: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü,

ç) Başkanlık: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığını,

d) Başkan: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanını,

e) NTE: Nadir Toprak Elementlerini,

f) Diğer elementler: Nadir toprak elementleri dışındaki diğer tüm elementleri,

ifade eder.

Enstitünün görevleri

MADDE 756- (1) NATEN’in görevleri şunlardır:

a) Ülkemizin NTE ve diğer elementler konusunda kısa, orta ve uzun dönem politika ve strateji kararları için gerekli bilgileri oluşturmak.

b) NTE ve diğer elementlere ilişkin ürünlerin geniş bir şekilde kullanımı, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı ve alt yapıyı sağlamak, finansman, personel ve teçhizat ile desteklemek, bunun için laboratuvarlar ve araştırma merkezi kurmak, teknolojilerin yurt dışından transferi için gerekli çalışmaları yürütmek, NTE ve diğer element ürünlerini kullanan ve bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak.

c) NTE ve diğer elementlere ilişkin ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkileri ile ilgili araştırma yapmak ve yaptırmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörce ihtiyaç duyulan konularda, Ar-Ge projeleri ile diğer bilimsel çalışmaları işbirliği halinde yapmak; NTE ve diğer elementler ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanacak finansman desteğinden yararlanmak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak.

e) Enstitünün görev alanına giren konularda kitap ve süreli yayın faaliyetlerinde bulunmak, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel hizmetleri sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak.

f) Görevleri ile ilgili olarak yurt dışında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve/veya desteklemek.

g) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

 

Başkanlık ile başkanın görev ve yetkileri

MADDE 757- (1) Başkanlık, Başkan ve koordinatörlerden oluşur. Başkan, Enstitünün en üst amiridir.

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek ve Enstitü birimleri ile Başkanlık arasında koordinasyon sağlamak.

b) Enstitünün çalışma programını hazırlamak, uygulamak, bütçe teklifini hazırlamak ve onaylandıktan sonra uygulamak.

c) Enstitü çalışmaları ve piyasadan gelen talepler için Enstitü bünyesinden ya da dışından yerli ve yabancı danışman ve uzmanlardan oluşan Ar-Ge grupları kurmak ve kaldırmak.

ç) Enstitü personeli tarafından yapılan projelerin gelirlerinin dağıtımına karar vermek.

d) Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli, disiplinli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli organizasyon ile koordinasyonu sağlamak ve tedbirleri almak.

e) Enstitüyü resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

f) Enstitünün vereceği hizmetler ve ücretlerini belirlemek.

g) Geçici ve sürekli kurullar ile çalışma grupları ve Ar-Ge projelerini incelemek, değerlendirmek ve izlemek amacıyla; komisyon kurmak, panel oluşturmak, uzman hakem görevlendirmek ve bunların çalışma usul ve esasları ile ücretlerini belirlemek.

ğ) Kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Hizmet Birimleri

MADDE 758- (1) Enstitünün hizmet birimleri şunlardır:

a) Ar-Ge Koordinatörlüğü.

b) İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü.

c) Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü.

(2) Hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

 

Personel ve mali haklara ilişkin hükümler

MADDE 759‒ (1) Enstitüde hizmetler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel eliyle yürütülür. Enstitüde 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Enstitüde 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli ve yabancı sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

(3)  Enstitü Başkanı, bakanlık genel müdürlerinin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarına, koordinatörler bakanlık daire başkanlarının mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarına sahiptir.

 

Gelirler

MADDE 760- (1) Enstitünün gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

b) Enstitü faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

c) Fikri ve sınai haklardan elde edilen gelirler.

ç) Her türlü yardım ve bağışlar.

d) Enstitünün sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve haklardan elde edilen gelirler.

e) Enstitü gelirlerinin nemalandırılması sonucu elde edilen gelirler ve diğer gelirler.

f) Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen projelere; Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından verilecek finansal destekler.

 

MADDE 761- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün sonuna sıra numarası eklenerek “Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü” ilave edilmiştir.

 

MADDE 762- Bu Bölüme ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümüne eklenmiştir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.