Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yönetici (müdür ve müdür yardımcısı) olarak ikinci görevle görevlendirilmeye ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik 21.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin 5’inci maddesinde müdür ya da müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilmek için genel şartlar belirlendi. Genel şartlara ilave olarak 6’ncı maddede müdür; 7’nci maddesinde ise müdür yardımcısı olabilmek için özel şartlar belirlendi.

Buna göre okul yöneticisi olarak görevlendirilebilmek için genel şartlar şu şekilde:

– personelin yükseköğrenim mezunu olması ve kadrolu olarak MEB’de öğretmen olması,

– görevlendirileceği okulla aynı nitelikteki okullara öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıması ve aynı nitelikteki okullardan birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunması,

– yazılı sınav başvurusunun son günü esas alınarak, son 4 yıl içerisinde adli ya da idari soruşturma neticesinde yöneticilik görevinden alınmamış olması,

– zorunlu görev yükümlülüğünün ilgili okulda görevlendirilebilmesi bakımından engel teşkil etmiyor olması; yani üzerinden böyle bir yükümlülük varsa bunun tamamlanmış, ertelenmiş ya da muaf tutulmuş olması.

Okul müdürü olarak görevlendirilebilmek için taşınması gereken özel şartlar:

Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıması gerekiyor,

– personelin daha önce müdür olarak görev yapmış olması,

– kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olması,

– Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olması.

Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilmek için taşınması gereken özel şartlar:

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıması gerekiyor,

– personelin müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olması,

– Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olması,

– adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olması.

Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları

Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre Okul yöneticiliğe (müdür ve müdür yardımcılığı)  ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Yazılı sınav konuları nelerdir?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde:

a) Okul yönetimi ve halkla ilişkiler: %10.

b) Türkçe ve dil bilgisi: %10.

c) Genel kültür: %10.

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

d) Resmî yazışma kuralları ve protokol kuralları: %5.

e) Değerler eğitimi: %5.

f) Eğitim ve öğretimde etik: %5.

g) Yaşam becerileri ve sosyal etkinlik: %5.

ğ) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): %40.

Mülakat konuları ve ağırlıkları nelerdir?

Sözlü sınav konuları şunlardan oluşuyor;

a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,

c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.