Yürülüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre artık oto galeri açılabilmesi için yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Otogaleri yetki belgesi alınabilmesi ve İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.

Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.

Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.

LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.

Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.

Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;

On sekiz yaşını doldurmuş olması,

En az lise mezunu olması,

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

Konkordato ilan etmemiş olması,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekmektedir.

Peki mesleki yeterlilik belgesi nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile tanımlanmış ve düzenlenmiş; mesleklere ve çalışma hayatına belirli standartlar getirmeyi amaçlayan sertifikasyon sistemidir.

Buna göre Kanunda belgenin genel olarak tanımı ve alım usulü tarifi yapılmış ve ilgili mesleklere göre hangi belgenin alınacağı kendi mevzuatında düzenleme yapılarak belirlenmiştir.

Meslekî Yeterlilik Belgesi: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri ifade etmektedir.

Bireylerin meslekî yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Ulusal meslekî yeterliliklere göre yapılan sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Meslekî Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Sınav, ölçme, değerlendirme ve Meslekî Yeterlilik Belgesi ile ilgili esas ve usuller Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmektedir.