Tacirler, 6502 sayılı Kanunun Uygulanması Bakımında Esas İşleriyle ilgili olarak uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesine başvurabilecek midir?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bu konuya ilişkin olarak aşağıda yer verilen kararında; tacirlerin ticari nitelikteki sözleşmelerinde tüketici kapsamında değerlendirilmeyeceklerini belirterek uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesinin değil genel mahkemelerin görevli olduklarına hükmetmiştir.

Yargılamalarda zaman kaybını önlemek bakımından kararın esasının başvurularda dikkate alınması yarar sağlayabilecektir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi         2015/40213 E.  ,  2017/13053 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı bankadan kullandığı kredi nedeniyle kendisinden 3.178,66 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek; bunun tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, kredi kullanımı sırasında yapılan kesintinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, kullanılan kredinin ticari kredi olduğu, davacının 6502 sayılı yasa kapsamında tüketici konumunda olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Gerçekten de, kullanılan kredi ticari nitelikte olup, mahkemenin buna ilişkin belirlemesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ne var ki; görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetileceği açıktır. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari krediye ilişkin olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kalmadığına göre davaya bakmaya genel mahkeme görevlidir. Tüketici mahkemesi talep hakkında karar veremez. O halde, mahkemece, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.