Tutarı, Tüketici Hakem Heyetinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlık İçin Mahkemeye Başvurulması İle İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Bilindiği üzere, tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin olarak yargının iş yükünü hafifletmek ve uyuşmazlıkların çözümünü hızlandırmak amacıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Tüketici Hakem Heyetleri kurulmuş ve aynı kanunla heyetlerin görev alanı belirlenmiştir. ( Güncel tutarlar için Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasına bakılabilir)

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanına giren uyuşmazlık tutarlarında tüketicinin seçimlik hakkı mevcutmudur? Yani tüketici isterse bu durumda dahi tüketici mahkemesine başvurabilecek midir?

Bu konuya ilişkin olarak Kanunda açık bir tüzenleme bulunmamaktadır.

Ancak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2017/13-609 E., 2018/89 K. ve 24.1.2018 tarihli kararı ile bu konuya açıklık getirmiştir.

Buna göre tüketici, konut kedisi sözleşmesinden kaynaklanan ve Banka tarafından alınan masrafların iadesini istemiş ve sonuç alamayınca uyuşmazlık tutarı Tüketici Hakem Heyetinin Görev Alanına girmesine rağmen uyuşmazlığı Tüketici Mahkemesine taşımış, Tüketici Mahkemesi de, davayı kısmen kabul etmiş, davalı Banka vekili konuyu temyize taşımış ve Yargıtay 13. Hukuk dairesi Mahkemenin kısmen kabul kararını bozmuş, mahkeme kararında direnince, direnme kararı süresinde temyiz edilmiş ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu konu hakkında kararını vermiştir.

Kararın sonuç kısmı şöyledir:

“Davalı banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24.01.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.”

Karar çerçevesinde tüketici hakem heyetinin görev alanına giren uyuşmazlık tutarları için tüketici mahkemesine başvurması sonuç getirmemiştir.