30.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği ile, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında olan amme alacaklarının tecilinde uygulanacak faiz oranı düşürüldü.
Buna göre, yüzde 19 olan tecil faiz oranı 2020 yılında (2019 un son iki günü yapılacak müracaatlar dahil) yıllık yüzde 15 olarak uygulanacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş olan amme alacaklarının, tebliğin yayımından sonra ödemesine devam edilecek taksitlerinde de, tecil faizi yıllık % 15 olarak hesaplanacak.

Vergi, Resim ve Harçlarda (Amme Alacaklarında) Tecil (Vade Uzatma, Erteleme) Hangi Şartlarda Yapılır? Tecil Ne Kadar Süre ile Yapılabilir?

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ya da haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, kamu idareleri alacağın ertelenmesi yoluna gidebilmektedir. Bunun için mükellef tarafından yazı ile başvurulmuş olması ve teminat gösterilmiş olması gerekmektedir.

Bakanlıklar, belediyeler ve diğer kamu idareleri, bu kapsamda olan alacağını 36 ayı geçmemek üzere ve yukarıda oranı verilen tecil faizi alarak erteleyebilmektedir.

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız